Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Perstorp AB:s utdelning av aktier i Pergo AB
RSV M 2001:20

Erbjudandet
Perstorp AB (Perstorp) har uppgett följande.    

Bolagsstämman i Perstorp beslutade den 12 juni 2001 att dela ut bolagets samtliga aktier i Pergo AB (Pergo) till aktieägarna.    

För fyra aktier av serie A eller B i Perstorp erhölls en aktie i Pergo.    

Fraktioner av erhållna aktier lades samman och såldes för aktieägarnas räkning.    

Samtidig kontant utdelning lämnades inte.    

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Pergo var den 15 juni 2001.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Riksskatteverket har i skrivelse, den 6 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Pergo är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Perstorp delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Pergo. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Perstorp på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Pergo. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Perstorp förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Perstorp med rätt till utdelning av aktier i Pergo var den 12 juni 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Perstorp var denna dag 94,50 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 13 juni 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 85 kr.    

Handeln med aktier av serie A i Perstorp är av mycket liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av utdelningen av aktier i Pergo. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför i stället kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Perstorp bör -oavsett serie - 90 procent (85 : 94,50) hänföras till aktierna i Perstorp och 10 procent (9,50 : 94,50) till aktierna i Pergo.

Exempel:
Anskaffningsutgiften för aktierna i Perstorp antas vara 1 000 kr. Av detta belopp bör 90 procent eller 900 kr hänföras till aktierna i Perstorp och 10 procent eller 100 kr till aktierna i Pergo.¹

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:29.