Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Oil AB:s utdelning av aktier i Lundin Petroleum AB
RSV M 2001:15

Erbjudandet
Lundin Oil AB (Lundin Oil) har uppgett följande.    

Vid extra bolagsstämma i Lundin Oil beslutades den 9 augusti 2001 att dela ut samtliga aktier i Lundin Petroleum AB (Petroleum) till aktieägarna.    

För varje aktie i Lundin Oil erhölls en aktie i Petroleum.    

Samtidig kontant utdelning gjordes inte.    Avstämningsdag för erhållande av aktier i Petroleum var den 16 augusti 2001.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Riksskatteverket har i skrivelse, den 11 juni 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Petroleum är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Lundin Oil delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Petroleum. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Lundin Oil på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Petroleum. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Lundin Oil förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier i Lundin Oil med rätt till utdelning av aktier i Petroleum var måndagen den 13 augusti 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Lundin Oil var denna dag 39,60 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var tisdagen den 14 augusti 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 35 kr.    Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Lundin Oil bör 88 procent (35,00 : 39,60) hänföras till aktierna i Lundin Oil och 12 procent ((39,60 - 35,00) : 39,60) till aktierna i Petroleum.

Exempel: Anskaffningsutgiften för aktierna i Lundin Oil antas vara 1 000 kr. Av detta belopp skall 88 procent eller 880 kr hänföras till aktierna i Lundin Oil och 12 procent eller 120 kr hänföras till aktierna i Petroleum¹.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:23.