Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Active Capital AB:s utdelning år 2006 av aktier i Active Properties AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:12
  
Erbjudandet
Active Capital AB (Active Capital) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Active Capital beslöt den 18 juli 2006 att  dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Active Properties AB  (Active Properties) till aktieägarna i Active Capital. ¹

För varje aktie av serie A eller B i Active Capital erhölls en aktie av motsvarande slag i Active Properties.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Active Properties var den 21 juli 2006.

Sista dag för handel med aktier i Active Capital med rätt att deltaga i utdelningen var den 18 juli 2006.
 
Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda (Lex Asea).

Active Capital har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Active Properties är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Active Capital delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Active Properties. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Active Capital på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Active Properties. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Active Capital blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.
 
Beräkning
Aktierna i Active Capital, av såväl serie A som serie B, är mark-nads-noterade. Handeln med aktier av serie A i Active Capital är dock av mycket liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av utdelningen av aktier i Active Properties. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för aktier av serie A och serie B, kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.

Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Active Capital med rätt till utdelning av aktier i Active Properties var den 18 juli 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Active Capital var denna dag 178 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 19 juli 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 170,50 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Active Capital bör därför (170,50 : 178 =) 95,8 procent hänföras till aktien i Active Capital och 4,2 procent till aktien i Active Properties.  

Exempel
Anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Active Capital före utdelningen antas vara 50 kr. Av detta belopp ska 95,8 procent eller (0,958 x 50 =) 47,90 kr hänföras till aktien i Active Capital och 4,2 procent (0,042 x 50 =) 2,10 kr till aktien i Active Properties.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:20.