Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift
RSV M
2003:4

Inledning
   Riksskatteverket (RSV) har meddelat föreskrifter, RSFS 2003:18, beträffande indelning i avgasklasser vid beräkning av vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. I detta meddelande finns information om bakgrunden till föreskrifterna och kommentarer till dessa.

Vägavgiftspliktiga fordon
   Enligt 11 § första stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon tas vägavgift ut med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller.
   
  För att rätt vägavgift skall debiteras krävs att uppgift finns i vägtrafikregistret om vilka utsläppskrav ett fordons motor uppfyller. För det fall det inte är möjligt att identifiera detta hos ett fordon är det möjligt att utgå från ett fordons årsmodell samt datum för första ibruktagande. Dessa uppgifter framgår av vägtrafikregistret.
   Fordon registrerade i vägtrafikregistret fram till och med den 31 december 2000 saknar uppgift i vägtrafikregistret om de utsläppskrav fordonets motor uppfyller. För dessa fordon har RSV tagit fram föreskrifter om indelning i avgasklasser.
   Enligt föreskrifterna skall lastbilar av årsmodell 1992 eller tidigare klassificeras som fordon enligt 11 § första stycket första tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Lastbilar med årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i bruk före den 1 oktober 1995 skall klassificeras enligt 11 § första andra tabellen stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Slutligen skall lastbilar av årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i bruk den 1 oktober 1995 eller senare samt de fordon som har textkoden T31N (miljöklass 1) eller T31O (miljöklass 2) i vägtrafikregistret och som har tagits i bruk fram till och med den 30 september 1995 klassificeras enligt 11 § första stycket tredje tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
   Av prop. 2000/01:31 s. 66 framgår att fordonsägaren skall ges en möjlighet att med dokument kunna styrka att fordonets motor uppfyller strängare utsläppskrav än vad som framgår av årsmodell och datum för när fordonet första gången tagits i bruk. I dessa fall föreskriver Riksskatteverket att AB Svensk Bilprovning får, sedan fordonet lämnats in dit, fastställa en ny klassificering utifrån fordonets tillverkarintyget.

___________

För ytterligare information, se Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2014:02)