Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:32

Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet för vissa skattskyldiga under 2001

beslutade den 18 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § I stället för vad som annars följer av reglerna i 2 kap. 1 § skattebetalningslagen skall följande gälla.

2 § Beslut beträffande skattskyldig som under 2000 flyttat ut ur landet och som enligt reglerna i 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen inte har någon hemortskommun i Sverige skall under 2001 fattas av den skattemyndighet som närmast före utflyttningen var behörig att fatta beslut rörande den skattskyldige.

3 § Det som sägs i 2 § gäller även beslut beträffande skattskyldig som efter utflyttningen åter inflyttat till Sverige.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas under 2001. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:32) om beslutsmyndighet för vissa skattskyldiga under 2000.