Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:20

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2001; ¹

beslutade den 4 december 2000.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2001.

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 909 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 458 kr i månaden och för varje barn 2 074 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 387 kr i månaden för tid därefter.

¹Beträffande år 2000, se RSFS 1999:22.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till och med den 31 december 2001.