Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:6

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2000-10-23 genom verkets föreskrifter RSFS 2000:15.

Riksskatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter;

beslutade den 15 juni 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter följande.

1 § Om en person som är bosatt här i landet eller ett företag som är verksamt här har givit ut belopp eller förmån till någon i utlandet, skall utgivaren lämna kontrolluppgift utan anmaning och i den utsträckning som anges nedan. Skyldighet att lämna kontrolluppgift föreligger dock endast om mottagaren, såvitt kan bedömas, har skatterättslig hemvist i något av följande länder och om beloppet eller förmånen skulle ha föranlett kontrolluppgiftsskyldighet om den utgått till mottagare i Sverige.

LandVad skall uppgiften avse 
 Bestämmelserna enligt avtal eller närmare överenskommelse avser följande belopp eller förmånMotsvarande stadgande i 3 kap. lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter
Färöarna Grönland Island Norgea. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty och annan periodisk avgift för utnyttjande av upphovsrätt, patent, mönster, varumärke eller annan sådan rättighet eller egendom
4 och 14 §§

19 §
2 Estlanda. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
3 Frankrikea. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
4 Italiena. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
5 Japanb. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)4 och 14 §§

19 §
6 Lettlanda. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
7 Nya Zeelanda. Lön, arvode, pension och livränta

a. Royalty (som avses i artikel 10 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
8 Spaniena. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
9 Storbritannien och Nordirlanda. Lön, arvode, pension och livränta

b. Royalty (som avses i artikel 12 i avtalet)
4 och 14 §§

19 §
Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller endast om sådan skyldighet inte redan följer av 3 kap. lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, 18 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller 2 kap. 19 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2 § I dessa föreskrifter avses med här verksamt företag även bland annat statligt affärsdrivande verk, kommunalt affärsverk samt här i landet bedriven filial till utländskt företag.

3 § Om utgivet belopp eller utgiven förmån endast avser del av året skall i kontrolluppgiften anges den tid för vilken beloppet eller förmånen utgått.

4 § Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär (RSV 2303).

5 § I varje kontrolluppgift skall anges mottagarens namn, personnummer eller, om detta inte kan anges, födelsetid samt postadress i bosättningslandet. Vidare skall i uppgiften anges den uppgiftsskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer samt postadress.

6 § Kontrolluppgift skall senast den 31 januari under taxeringsåret lämnas till den skattemyndighet som anges i 3 kap. 58 § första och andra styckena lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

7 § Den uppgiftsskyldige skall senast den 31 januari under taxeringsåret skicka meddelande om innehållet i kontrolluppgiften till den som uppgiften avser.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas beträffande belopp och förmån som utgivits från och med ingången av kalenderåret 1999. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1992:4) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.