Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1998:25

OBS! Dessa föreskrifter har ändrats 1999-01-01 genom RSFS 1999:5 och 1999-08-25 genom RSFS 1999:7

Det ursprungliga dokumentet är drygt 120 A4-sidor. För att få det hanterbart här har vi delat det i ett antal deldokument.

Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering;

beslutade den 17 december 1998.

Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att meddela följande föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering.

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 1999 bestäms enligt följande.


Genomsnittspris för bilar sex år eller äldre

3 § Är förmånsbilens årsmodell sex år eller äldre, skall nybilspriset anses motsvara fyra prisbasbelopp vilket för år 1999 motsvarar 145 600 kr, om inte det verkliga nybilspriset, med tillägg av anskaffningskostnad för extrautrustning, är högre.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering. Det ändrade nybilspriset för 1996 års modell av bilmärket Ford Windstar (Kod 96FO089) tillämpas fr.o.m. inkomståret 1997.