Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:23

Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1999 års omräkning;¹

beslutade den 26 november 1998.

Riksskatteverket (RSV) beslutar med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1999 års omräkning.

1 § För hyreshusenheter till den del de avser värderingsenheter för lokaler (lokaler, lokaler under uppförande och tomtmark som hör till dessa lokaler) fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal på det sätt som framgår av bilaga 1 med bilaga².

2 § För lantbruksenheter skall hela riket utgöra ett prisutvecklingsområde. Omräkningstalet skall vara 1,16 för skogsmark och skogsimpediment och 1,18 för ekonomibyggnader, åkermark och betesmark.

¹Beträffande sådana värderingsenheter som avses i 3 § första stycket b lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt småhusenhet och småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, se lagen (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden.

²Bilagan till bilaga 1 är här utesluten. Den finns tillgänglig hos Riksskatteverket och i de delar den avser en region hos skattemyndigheten i denna region.

Bilaga 1


Prisutvecklingsområden och omräkningstal för hyreshusenheter
Områdesnummer(PO-H)OmrådeOmräkningstal
 (kommun där inte annat anges) Lokaler
   
 Stockholm (utom områdena Tensta,  Rinkeby, Akalla, Hässelby,Vällingby, Skärholmen, Sätra C och Vårberg), Solna, Sundbyberg  
01(utom området Hallonbergen), Danderyd och Lidingö samt delar av Malmö och Lund. 1,25
   
 Göteborg (utom områdena Angered,Bergsjön, Gårdsten, Olofstorp, Hjällbo, och Rannebergen) och delar av Mölndal och Partille samt tätorterna Uppsala, Umeå, Linköping, Helsingborg, Västerås, Växjö, Södertälje, Karlstad, Halmstad  
02och Örebro. Delar av Stockholms län (utom vad som ingår i PO-H 01, yttre skärgårdsområdet, Norrtälje, Nynäshamn och Södertälje utom tätorten Södertälje). Vissa tätorter i västra delen av Skåne län (utom vad som ingår i PO-H 01). 1,03
   
 Tätorterna Luleå, Östersund, Kalmar, Skövde, Norrköping, Falun, Jönköping, Sundsvall, Kristianstad, Gävle, Borlänge, Borås,  
03Karlskrona, Nyköping, Kungsbacka och Trollhättan. Vissa delar av f.d. Malmöhus län (utom vad som ingår i PO-H 01 och 02). 0,96
   
 Övriga delar av 
04landet, östra delen. 0,94
   
 Övriga delar av 
05landet, västra delen. 0,90
   
 Övriga delar av  
06landet, norra delen.0,89
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller vid 1999 års omräkning.