Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:18

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1113.

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1990:27) om näringsidkares uppgiftlämnande i självdeklaration

beslutade den 5 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter att 1 § skall ha följande lydelse.

1 §¹
I 2 kap. 19 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter föreskriven uppgiftsskyldighet skall fullgöras på sätt som föreskrivs i 2-4 §§.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998.

¹Senaste lydelse RSFS 1991:35