Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1997:11

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1999-01-01 genom RSFS 1998:19.

Riksskatteverkets föreskrifter om revision m.m.;

beslutade den 24 oktober 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 25 § taxeringsförordningen (1990:1236), 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750), 26 § förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter samt 6 § kupongskattekungörelsen (1971:49) följande.

Allmänt

1 § Beslut om revision och förordnande av revisor enligt 3 kap. 8 och 9 §§ taxeringslagen (1990:324), 14 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483), 3 kap. 7 och 8 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter samt 24 § kupongskattelagen (1970:624) skall utfärdas på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär.

Förordnande som revisor får utfärdas endast för den som har den kompetens som behövs för uppdraget.

2 § Revisor skall kunna styrka sin behörighet med förordnande enligt 1 § och i förekommande fall 8 § samt kunna visa legitimation.

3 § Underrättelse om beslut om revision först i samband med att revisionen verkställs får lämnas endast av den som förordnats som granskningsledare enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Dokumentation

4 § Vid revisionen skall föras anteckningar (revisionsanteckningar). Av dessa skall framgå vad som granskats, hur granskningen utförts, vilken omfattning granskningen haft samt vilka iakttagelser som gjorts.

Skriftväxling med den reviderade eller annan i samband med revisionen liksom anteckningar enligt 15 § förvaltningslagen (1986:223) och behandlingshistorik enligt 10 § nedan skall föras till revisionsanteckningarna. Till dessa får även föras allmän information om den reviderades verksamhet och företagsstruktur såsom årsredovisningar, beskrivningar av redovisningssystem och liknande uppgifter.

5 § Resultatet av revisionen skall, i de delar som rör den reviderade, redovisas i en revisionspromemoria. Av revisionspromemorian skall framgå vilken tidsperiod revisionen har avsett, vilka skatter och avgifter revisionen har omfattat samt vad som har framkommit vid revisionen. Vid en revision som avser inhämtande av uppgifter av betydelse för kontroll av någon annan än den reviderade behöver dock endast ändamålet med revisionen och att den är slutförd redovisas.

Om revisionsresultatet föranleder att fråga uppkommer om ändringar i beskattningen bör promemorian beträffande varje enskild beskattningsfråga innehålla

 • beskrivning av de faktiska omständigheterna,
 • redogörelse för gällande rätt,
 • eventuella synpunkter från den reviderade,
 • skattemässig bedömning,
 • beloppsmässiga konsekvenser.

6 § Uppgifter som inte tillförts revisionspromemorian eller revisionsanteckningarna skall förstöras senast när revisionen avslutas. Detta gäller dock inte om granskningen av den som uppgifterna avser har påbörjats eller om uppgifterna har insamlats som en förberedande åtgärd för kontroll av annan än den hos vilken revisionen har skett.

Upptagning för automatisk databehandling

7 § Med upptagning för automatisk databehandling (ADB-upptagning) avses i dessa föreskrifter uppgifter på medium för automatisk databehandling som förs för den granskades verksamhet.

Med granskning av upptagning för automatisk databehandling avses, vid revision

 • att den reviderade på revisorns begäran tar fram uppgifter ur upptagningen eller
 • att revisorn själv tar fram uppgifter ur upptagningen med hjälp av den reviderades eller egna tekniska hjälpmedel,

vid annan granskning

 • att granskaren själv tar fram uppgifter ur upptagningen med hjälp av egna tekniska hjälpmedel.

För granskning av personregister enligt datalagen (1973:289) finns bestämmelser i Datainspektionens föreskrifter om granskning av personregister med hjälp av automatisk databehandling (ADB) vid taxeringsrevision och tullrevision.

8 § Vid revision får granskning av ADB-upptagning, genom att revisorn själv tar fram uppgifterna, utföras endast om särskilt förordnande har utfärdats av den som beslutar om revision.

Särskilt förordnande behövs dock inte om revisorn, efter medgivande av den reviderade själv tar fram uppgifterna genom att använda dennes terminal och åtkomsten är begränsad på så sätt att revisorn inte kan påverka innehållet i upptagningen.

Förordnande som avses i första stycket skall utfärdas på blankett enligt av Riksskatteverket fastställt formulär.

9 § Det som framkommer vid granskning av ADB-upptagning genom revision och som inte skall förstöras enligt 6 § skall i första hand förvaras i utskrift. Endast i den mån uppgifterna kan antas behöva presenteras eller på annat sätt användas direkt från ADB-medium i den fortsatta handläggningen får också kopia av upptagningen förvaras hos myndigheten efter det att revisionen har avslutats.

10 § Vid sådan granskning av ADB-upptagning som kräver särskilt förordnande enligt 8 § skall behandlingshistorik upprättas över

 • den tekniska utrustning som har använts,
 • de program och filer som har använts samt de bearbetningar som har gjorts,
 • vem som har utfört den automatiska databehandlingen,
 • var och när den automatiska databehandlingen har utförts.

11 § Granskare skall, vid användande av tekniska hjälpmedel, iaktta att uppgifterna i de granskade ADB-upptagningarna skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse och mot otillåten ändring eller spridning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 1997 då Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1994:9) om revision skall upphöra att gälla. 3 § skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1998 när det gäller revision med stöd av lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.