Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:20

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2002-07-01 genom SFS 2002:394.
  

Riksskatteverkets föreskrifter om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223);

beslutade den 11 oktober 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 19 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) följande.

1 § Representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) skall tilldelas ett särskilt registreringsnummer.

2 § En utländsk företagare som begär registrering enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) genom representant som tilldelats särskilt registreringsnummer enligt 1 § anses registrerad när fullmakt kommit in till skattemyndigheten. Registreringen kvarstår till dess att skriftlig uppgift om att fullmakten återkallats kommit in till skattemyndigheten.

3 § Representanten skall fullgöra redovisning i särskild deklaration och redovisning i periodisk sammanställning i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 29 och 30 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).

4 § Till särskild deklaration skall fogas en förteckning över de utländska företagare som representanten företräder och för vilka denne redovisar i deklarationen. Av förteckningen skall framgå vilket belopp som redovisats för varje utländsk företagare. Representanten skall genom dokumentation, såsom utställda fakturor till köpare i annat EG-land, fraktsedlar och tullhandlingar, kunna visa att redovisningen avser sådan import och därmed sammanhängande omsättning som avses i 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

5 § Vid ansökan om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall originalfaktura förvaras hos representanten och kunna företes på begäran av skattemyndigheten. Fakturan skall förvaras hos representanten i sex månader efter det att återbetalning har skett. Återlämnas fakturan därefter till den utländska företagaren skall representanten förse fakturan med uppgift om att återbetalning har skett.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.