Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:19

Riksskatteverkets föreskrifter för förberedelsearbetet inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;

beslutade den 26 september 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 19 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Riktvärdekartas innehåll m.m.

1 § Med riktvärdekarta avses karta (kartbild) på vilken anges gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter samt de riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m. som skall gälla inom värdeområdena.

2 § En riktvärdekarta omfattar utöver kartbilden även till denna ansluten dekal och beskrivning med antecknade riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m.

3 § En riktvärdekarta skall utformas på sådant sätt och upprättas på sådant kartunderlag att det entydigt framgår till vilket värdeområde varje värderingsenhet hör och vilka riktvärdeangivelser och andra bestämmelser som skall tillämpas inom ett värdeområde.

4 § På en riktvärdekarta skall gränser för värdeområden utmärkas genom gränsmarkeringar. Olika slag av gränsmarkeringar, kompletteringar och förtydliganden till riktvärdeangivelserna på kartan samt sådana särskilda förutsättningar för riktvärdeangivelserna, som sägs i 5 §, skall anges på dekalen eller i beskrivningen till kartan. Dekal och beskrivning skall utformas enligt av Riksskatteverket fastställt formulär.

5 § Om det för ett riktvärde förutsätts att annat än inom värdeområdet genomsnittliga förhållanden gäller för en värdefaktor, som inte avses i 8 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap. 3 eller 5 § samt 14 kap. 3 eller 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), skall detta anges på riktvärdekartan.

Riktvärdekartor LS, J och SK; värdeområden och riktvärdeangivelser

6 § Riktvärdekartor upprättas gemensamt för

a) småhus och tomtmark ingående i lantbruksenhet (riktvärdekarta LS)

b) ekonomibyggnad, åkermark och betesmark (riktvärdekarta J) och

c) skogsmark och skogsimpediment (riktvärdekarta SK).

Lantmäteriverket skall lämna förslag till riktvärdekartorna LS, J och SK till Riksskatteverket enligt vad som föreskrivs i 8, 11 och 12 §§. Indelningen i värdeområden skall därvid göras så att det i ett värdeområde inte kommer att ingå områden med så skilda värdenivåer att olika riktvärdeangivelser kan anges för dem.

I förslagen till riktvärdeangivelser skall de uppgifter redovisas som enligt bestämmelserna i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) erfordras för att bestämma lantbruksenheternas riktvärden.

Om Lantmäteriverket på grund av bestämmelserna i 18 § andra stycket föreslår ändrade regler i fråga om värderingsmetodiken m.m., skall verket efter Riksskatteverkets medgivande i stället för de i tredje stycket angivna riktvärdeangivelserna föreslå de riktvärdeangivelser som erfordras vid ett genomförande av förslaget.

7 § Riktvärdekartorna LS, J och SK innefattar besluten om indelning i värdeområden, riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. för värdeområdena för småhus ingående i lantbruksenhet, för ekonomibyggnad, för tomtmark ingående i lantbruksenhet, för åkermark och betesmark samt för skogsmark och skogsimpediment.

8 § Riktvärdekarta LS skall utgöras av vid 1996 års allmänna fastighetstaxering gällande riktvärdekarta S, kompletterad i fråga om värdeområdesindelningen med ändringarna vid 1997 års särskilda fastighetstaxering. Vidare skall beskrivning till 1996 års riktvärdekarta S ersättas med en nyupprättad beskrivning L som skall upprättas för varje län. Den skall innehålla riktvärdeangivelser för småhus och tomtmark ingående i lantbruksenhet för varje värdeområde där småhus och tomtmark ingående i lantbruksenhet kan förekomma.

9 § Riktvärdeangivelse för småhus ingående i lantbruksenhet skall i beskrivning L till riktvärdekarta LS för varje värdeområde innehålla uppgifter om

1. S-nivåfaktor och

2. SO-tabell.

10 § Riktvärdeangivelse för tomtmark ingående i lantbruksenhet skall i beskrivning L till riktvärdekarta LS för varje värdeområde innehålla uppgifter om

1. typ av bebyggelse,

2. normaltomtens storlek,

3. normaltomtens värde,

4. korrektionsbelopp för avvikande storlek i kronor per kvadratmeter,

5. faktorer för belägenhetsklasserna,

6. normaltomtens VA-klass,

7. korrektionsbelopp för avvikande VA-klass i kronor per klass och

8. korrektion för klasserna av fastighetsrättsliga förhållanden.

11 § Riktvärdekarta J skall utvisa

1. indelningen i värdeområden för ekonomibyggnader,

2. indelningen i värdeområden för åkermark och betesmark,

3. i riktvärdeangivelse vilken E-nivåfaktor som gäller inom varje värdeområde för ekonomibyggnad samt

4. i riktvärdeangivelse vilken J-nivåfaktor och grad av storleksinverkan som gäller inom varje värdeområde för åkermark.

Ett värdeområde för ekonomibyggnader får omfatta endast ett eller flera hela värdeområden för åkermark.

Riktvärdekarta J skall upprättas för varje län.

12 § Riktvärdekarta SK skall utvisa

1. indelningen i värdeområden för skogsmark och skogsimpediment och

2. i riktvärdeangivelsen vilken skogsnivåfaktor (SK-nivåfaktor) som gäller inom varje värdeområde.

Riktvärdekarta SK skall upprättas för varje län.

Provvärdering

13 § Under förberedelsearbetet skall provvärderingar ske för kontroll av vilken basvärdenivå som uppnås vid tillämpning av föreslagna indelningar i värdeområden och riktvärdeangivelser. Provvärderingarna skall göras utifrån de förslag till riktvärdekartor som Lantmäteriverket skall lämna enligt 26 § och de riktvärdekartor som Riksskatteverket beslutar. Den provvärdering som sker enligt 27 § betecknas kontrollvärdering.

14 § Vid provvärdering skall de genomsnittliga basvärdenivåer som riktvärdekartorna LS, J och SK leder till beräknas för sex olika grupper av lantbruksenheter. Beräkningarna skall avse lantbruksenheter eller delar därav som överlåtits genom köp eller frivilliga fastighetsregleringar och avse ett eller flera värdeområden på följande sätt. Beräkningarna A, B, C och D skall normalt omfatta minst 200 överlåtelser.

a) Beräkning A skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till huvudsaklig del kan antas ha avsett skogsmark och skogsimpediment. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för skogsmark och skogsimpediment. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande skogsarealklasser: upp till 19 hektar, 20-39 hektar, 40-200 hektar och över 200 hektar.

b) Beräkning B skall omfatta samtliga överlåtelser där priset eller likviden till övervägande del kan antas ha avsett ekonomibyggnad, åkermark och betesmark. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för åkermark och betesmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande åkerarealklasser: upp till 9 hektar, 10-29 hektar, 30-100 hektar och över 100 hektar.

c) Beräkning C skall omfatta samtliga överlåtelser där priset till övervägande del kan antas ha avsett bostadsbyggnader och tomtmark. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för småhus. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande värdeklasser för delvärdet bostadsbyggnadsvärde: upp till 100 000 kronor, 101 000-200 000 kronor och över 200 000 kronor.

d) Beräkning D skall omfatta samtliga överlåtelser. Beräkningen skall göras för grupper av värdeområden för åkermark och betesmark. Särredovisning skall ske för överlåtelser avseende följande typer av egendom: skogsdominerade taxeringsenheter, jordbruksdominerade taxeringsenheter, bostadsdominerade taxeringsenheter och övriga.

e) Beräkning E skall omfatta samtliga överlåtelser. Beräkningen skall göras för varje län och kommun. Länsberäkningarna skall särredovisas för följande typer av egendom: skogsdominerade taxeringsenheter, jordbruksdominerade taxeringsenheter, bostadsdominerade taxeringsenheter och övriga.

f) Beräkning F skall omfatta samtliga överlåtelser, där taxeringsenhetens basvärde till minst 20 procent härrör från de småhus och den tomtmark som vid 1998 års taxering skall ingå i lantbruksenheten och som inte vid 1997 års taxering ingått i sådan enhet. Beräkningen skall avse hela riket.

15 § Provvärderingen skall utöver redovisningen enligt 14 § innehålla förteckningar över de överlåtelser av lantbruksenheter som legat till grund för beräkningarna. Förteckningarna skall upprättas länsvis per kommun och innehålla

a) identifikation, t.ex. fastighetsbeteckning,

b) köpedatum,

c) köpeskilling, justerad köpeskilling, tillämpad prisutvecklingsfaktor, omräknad köpeskilling och vikt för köpet,

d) delvärden och basvärde enligt föreslagna riktvärdeangivelser och

e) basvärdet dividerat med omräknad köpeskilling.

Vidare skall anges vilka överlåtelser som ingår i beräkningarna under a)-c) och f).

Redovisningen skall även omfatta en förteckning som utvisar de köp som gallrats bort vid granskningen med angivande av grund för utgallringen. Denna förteckning skall upprättas per kommun.

Ortsprismaterial

16 § Förslag till riktvärdeangivelser och andra bestämmelser, förtydliganden m.m. på riktvärdekartorna LS, J och SK skall bestämmas med utgångspunkt från det ortsprismaterial som utgörs av köpeskillingar och likvider vid representativa överlåtelser under perioden den 1 juli 1993 - den 31 december 1996 av hela eller delar av lantbruksenheter. De köpeskillingar och likvider som erlagts vid dessa överlåtelser skall även ligga till grund för provvärderingarna.

17 § Med ledning av de representativa överlåtelserna av lantbruksenheter under perioden den 1 juli 1993 - den 31 december 1996 skall undersökas om marknadsvärdenivån för sådana enheter förändrats under perioden. Vid förändringar av marknadsvärdenivån skall prisutvecklingsfaktorer bestämmas så att köpeskillingarna kan omräknas att avse den marknadsvärdenivå som i genomsnitt gällde under år 1996. Om prisutvecklingen varit väsentligt olika inom skilda regioner eller för olika slags egendom, skall flera prisutvecklingsfaktorer bestämmas.

Lantmäteriverket skall senast den 4 april 1997 till Riksskatteverket lämna förslag till prisutvecklingsfaktorer.

Vid bestämning av 1996 års marknadsvärdenivå skall följande vikter användas: köp ingångna 1993 vikt 0,5, köp ingångna 1994 vikt 0,6, köp ingångna 1995 vikt 0,7 och köp ingångna 1996 vikt 1,0.

Förslag till klassindelning av värdefaktorer, värderingsförfaranden, värdetabeller m.m.

18 § Lantmäteriverket skall till Riksskatteverket lämna preliminära förslag till värderingsmetoder, klassindelning av värdefaktorer, värdetabeller m.m. i första hand med utgångspunkt från den värderingsmetodik som tillämpades vid 1992 år allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter utom i de avseenden som regleras i 24 §.

Därutöver skall Lantmäteriverket till Riksskatteverket lämna de förslag till ändrad värderingsmetodik m.m. som enligt 19 och 20 §§ kan krävas med hänsyn till den enligt SFS 1994:1909 ändrade lydelsen av 4 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Om Lantmäteriverket i övrigt finner skäl föreligga att överväga ändringar i värderingsmetodiken m.m., skall verket även lämna preliminära förslag i denna del.

Förslag till ändrad värderingsmetodik m.m. som kräver ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall Lantmäteriverket lämna till Riksskatteverket senast den 1 november 1996. Förslag som kräver ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) skall lämnas senast 20 december 1996. Förslag som kan påverka innehållet i Riksskatteverkets förslag till föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen skall lämnas senast 1 februari 1997. Övriga förslag enligt 19-23 §§ skall lämnas senast 1 mars 1997.

19 § För småhus ingående i lantbruksenhet skall klassindelningen av värdefaktorerna storlek, ålder, standard och värdeordning vara densamma som gäller för övriga småhus.

För värdefaktorerna byggnadskategori och fastighetsrättsliga förhållanden skall närmare utredas vilka ändringar i reglerna om klassindelning, som kan krävas vid värdering av lantbruksenheter med hänsyn till den enligt SFS 1994:1909 ändrade lydelsen av 4 kap. 5 § tredje stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

20 § För tomtmark ingående i lantbruksenhet skall klassindelningen av värdefaktorerna storlek, vatten och avlopp samt belägenhet vara densamma som gäller för tomtmark för övriga småhus.

För värdefaktorerna typ av bebyggelse och fastighetsrättsliga förhållanden skall närmare utredas vilka ändringar i reglerna om klassindelning, som kan krävas vid värdering av lantbruksenheter med hänsyn till den enligt SFS 1994:1909 ändrade lydelsen av 4 kap. 5 § tredje stycket fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

21 § För ekonomibyggnader skall Lantmäteriverket lämna förslag till

1. klassindelning av värdefaktorerna för de olika byggnadskategorierna,

2. E-tabeller och

3. andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för ekonomibyggnader.

I förslaget skall erforderliga E-nivåfaktorer anges.

22 § För åkermark och betesmark skall Lantmäteriverket lämna förslag till

1. klassindelning av värdefaktorerna för åkermark och betesmark,

2. J- och JS-tabeller samt

3. andra bestämmelser för beräkning av riktvärden för åkermark och betesmark.

I förslaget skall erforderliga J-nivåfaktorer anges.

23 § För skogsmark och skogsimpediment skall Lantmäteriverket lämna förslag till metod för att nivåanpassa relationstabellerna för skog och för att beakta storleksinverkan samt ange erforderliga SK-nivåfaktorer.

24 § För skogsmark och skogsimpediment skall Skogsstyrelsen efter överenskommelse med Riksskatteverket till Riksskatteverket lämna förslag till

1. klassindelning av samtliga värdefaktorer för skogsmark och skogsimpediment utom värdefaktorn storlek och

2. förteckningar med relativa värden per hektar för skogsmark och för skogsimpediment.

Förslag till ändrad värderingsmetodik m.m. som kräver ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall lämnas till Riksskatteverket senast den 1 november 1996. Förslag som kräver ändringar i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) skall lämnas senast 20 december 1996.

Förslag som kan påverka Riksskatteverkets förslag till föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen skall lämnas senast 1 februari 1997. Övriga förslag skall lämnas senast 1 mars 1997. Senast 15 december 1996 skall till Lantmäteriverket redovisas en preliminär utformning av förslagen.

Arbetet med riktvärdekartorna, provvärdering m.m.

25 § Lantmäteriverket skall senast den 1 mars 1997 till Riksskatteverket lämna ett preliminärt förslag till värdeområdesindelningar för ekonomibyggnader, åkermark och betesmark respektive skogsmark och skogsimpediment.

Synpunkter på det preliminära förslaget skall lämnas till Lantmäteriverket senast den 14 mars 1997.

26 § Lantmäteriverket skall senast den 5 maj 1997 till Riksskatteverket överlämna förslag till riktvärdekartor LS, J och SK. Till förslaget skall fogas redovisning av en provvärdering som visar de genomsnittliga basvärdenivåer som förslaget leder till. Beräkningarna skall redovisas på sätt som föreskrivs i 14 och 15 §§.

27 § Sedan skattemyndigheterna yttrat sig över till riktvärdekartorna LS, J och SK och övriga föreskrifter enligt 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall Lantmäteriverket göra de jämkningar i riktvärdekartorna som Riksskatteverket föreskriver och utföra kontrollvärdering enligt 14 och 15 §§ på grundval av de jämkade riktvärdekartorna.

Lantmäteriverket skall senast den 1 augusti 1997 ha verkställt de ändringar som Riksskatteverket bestämt i förslaget till riktvärdekartor och därefter genomfört en kontrollvärdering.

Övrigt

28 § Vid sammanträde med skattemyndighetens referensgrupper skall protokoll föras.

29 § Lantmäteriverket skall till skattemyndigheten överlämna den redovisning av kontrollvärderingen, som anges i 14 §, och de förteckningar över köp som avses i 15 §. Redovisningen och förteckningarna skall förvaras hos skattemyndigheten.

30 § För varje lantbruksenhet skall Lantmäteriverket på sätt Riksskatteverket närmare bestämmer till Riksskatteverket senast den 15 juni 1997 lämna uppgift om till vilka föreslagna värdeområden som varje registerfastighet med åkermark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och ekonomibyggnader hör.

Senast samma dag skall Lantmäteriverket till Riksskatteverket lämna uppgift om föreslagna riktvärdeangivelser för alla värdeområden för åkermark och betesmark, skogsmark och skogsimpediment, ekonomibyggnad samt i lantbruksenhet ingående småhus och tomtmark på sätt Riksskatteverket närmare bestämmer.

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag, då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 1998 års allmänna fastighetstaxering.