Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:18

Riksskatteverkets föreskrifter om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

beslutade den 20 september 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 6 § första stycket 2 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, 1 § första stycket 1 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 2 förordningen (1994:1784) om skatt på energi följande.

Definition

1 § I dessa föreskrifter avses med obeskattade varor, skattepliktiga varor enligt
1. 1 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
2. 1 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
3. 2 kap. 1 § första stycket 1-5 och 3 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, för vilka skattskyldighet inte har inträtt.

Förutsättningar för godkännande

2 § Godkännande av skatteupplag skall meddelas för visst utrymme där upplagshavaren hanterar obeskattade varor, såsom tillverkningslokal, lagerlokal, byggnad, depå, lagringscistern eller anläggning.

Godkännande får även meddelas för del av tillverkningslokal, lagerlokal, byggnad, depå, anläggning eller liknande.

3 § Om flera upplagshavare hanterar obeskattade varor i samma utrymme enligt 2 § skall varje upplagshavares varor hållas fysiskt avskilda. Det avskilda utrymmet får i sådant fall godkännas som upplagshavarens skatteupplag.

Varor enligt första stycket får dock hanteras i samma utrymme enligt 2 § utan att vara fysiskt avskilda, om det vid varje tidpunkt kan kontrolleras vilka varor eller vilken kvantitet som tillhör respektive upplagshavare.

4 § Obeskattade varor som hanteras i utrymme enligt 2 § skall vara skyddade mot tillgrepp. Utrymmet skall vara försett med lås- och reglingsanordningar samt inbrottslarm. Om utrymmet saknar sådant skydd får utrymmet ändå godkännas, om upplagshavaren visar att varorna på annat sätt skyddas mot tillgrepp.

5 § Beskattningsmyndigheten skall lämnas tillträde till utrymme enligt 2 § för att pröva eller kontrollera om förutsättningarna för godkännande enligt 2-4 §§ är uppfyllda.

Ändrade förhållanden

6 § Upplagshavaren skall inom åtta dagar anmäla till beskattningsmyndigheten om förhållande som angetts i ansökan om godkännande enligt någon av de i 1 § angivna lagarna ändras. Sådan anmälan skall också göras om förändring sker av
1. utrymmet enligt 2 §,
2. hanteringen enligt 3 § första stycket,
3. kontrollsystemet enligt 3 § andra stycket,
4. lås- och reglingsanordningarna eller inbrottslarmet enligt 4 § andra meningen, eller
5. det sätt för skydd av varorna som avses i 4 § sista meningen.

Dispens

7 § Om särskilda skäl föreligger kan beskattningsmyndigheten medge dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.