Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:12

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2003-11-01 genom verkets föreskrifter RSFS 2003:29.

Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighetens tillsyn över upplagshavares förstöring av skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror

beslutade den 10 maj 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 6 § första stycket 4 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och 1 § första stycket 3 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

Förstöringssätt och anmälan

1 §. Skattepliktiga varor som skall förstöras enligt 21 § första stycket b lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 20 § första stycket b lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall brännas eller på annat lämpligt sätt förstöras så att det säkerställs att varorna inte kan användas.

2 §. En upplagshavare skall skriftligen anmäla till beskattningsmyndigheten att han avser att förstöra skattepliktiga varor.

Anmälan enligt första stycket skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast två veckor före den tidpunkt då upplagshavaren avser att förstöra varorna. Anmälan skall innehålla uppgift om tid och plats för förstöringen samt varuslag med angivande av artikelnummer och kvantitet som avses att förstöras.

Beskattningsmyndigheten skall skyndsamt bekräfta mottagandet av anmälan. Upplagshavaren får förstöra varorna först efter att han mottagit beskattningsmyndighetens bekräftelse.

Närvaro

3 §. Varorna skall förstöras i närvaro av behörig tjänsteman från beskattningsmyndigheten och den som är protokollförare enligt 5 § första stycket.

4 §. Beskattningsmyndigheten får efter anmälan av upplagshavaren skriftligen ge tillstånd till att förstöra varor utan att behörig tjänsteman är närvarande. I sådant fall skall vid förstöringen närvara, förutom den som är protokollförare enligt 5 § första stycket, upplagshavaren eller företrädare för honom.

Tillstånd enligt första stycket utgör inte hinder mot att behörig tjänsteman ändå är närvarande.

Protokoll

5 §. Protokoll skall föras av upplagshavaren eller av företrädare för honom för varje tillfälle som upplagshavaren förstör varor.

Protokollet skall uppta
1. tid och plats för förstöringen,
2. varuslag med angivande av artikelnummer och kvantitet som förstörs, samt
3. närvarande personer och vem som är protokollförare.

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren. Om en behörig tjänsteman vid beskattningsmyndigheten närvarar skall även han underteckna protokollet.

En kopia av det undertecknade protokollet skall omgående ges in till beskattningsmyndigheten.

Upplagshavaren skall förvara protokollet under minst sju år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.