Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:9

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-01-01 genom SFS 2005:1113.

Riksskatteverkets föreskrifter om upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

beslutade den 3 maj 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 1 § första stycket 4 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

1 §. Försäkran enligt 31 b § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall lämnas på blankett som fastställs av Riksskatteverket.

2 §. Den som skall använda vara för sådant vetenskapligt eller medicinskt ändamål som anges i 20 § första stycket l lagen (1994:1564) om alkoholskatt får köpa varan skattefritt mot att han lämnar en försäkran till upplagshavaren.

Försäkran enligt första stycket skall lämnas på blankett som fastställs av Riksskatteverket.

3 §. Upplagshavaren skall förvara försäkringar enligt 1 och 2 §§ ordnade efter organisations- och personnummer på betryggande sätt.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.