Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:5

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1996;

Riksskatteverket meddelar med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1996.(1)

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 825 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 318 kr i månaden och för varje barn 2 030 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 336 kr i månaden för tid därefter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1996 och gäller till och med den 31 december 1996.

(1) Beträffande tiden den 1 januari - 31 mars 1996, se RSFS 1995:21 och RSFS 1995:22