Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:10

Föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1996(1)

beslutade den 10 november 1995.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket lagen (1981:691) om socialavgifter, 11 § tredje stycket uppbördslagen (1953:272) samt 64 och 67 §§ uppbördsförordningen (1967:626) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare, under förutsättning att denne inte har betalat ut kostnadsersättning eller på annat sätt svarat för kostnaderna, vid beräkning av arbetsgivaravgift och avdrag för preliminär A- skatt göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 104,04 kronor.

För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 104,04 kronor eller enligt nedanstående tabell.

Traktorns nyanskaffnings-Avdrag i procent av
värde i kronorbruttolönen
- 190 00055
190 001 - 295 00060
295 001 - 380 00065
380 001 - 480 00070
481 001 - 555 00075
555 001 -80
För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

3 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

4 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

6 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen, exklusive traktaments- och resekostnadsersättning.

7 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1996 och vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1996.

(1) Beträffande utgiftsåret/inkomståret 1995, se RSFS 1994:20