Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m.

Område: Skattebetalning

Utkom från trycket: 2006-06-29

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:15
OBS! Dessa föreskrifter har upphört att gälla genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:38.

beslutade den 21 juni 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 33 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt 65 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning m.m.

dels att 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf,8 a§, med följande lydelse.

7 §    I den periodiska sammanställningen skall anges säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt här i landet.

I en periodisk sammanställning som lämnas av ett ombud för flera utländska företagare under ett och samma registreringsnummer enligt 6 § skattebetalningsförordningen (1997:750), skall med säljarens registreringsnummer avses det registreringsnummer som ombudet tilldelats för att representera de utländska företagarna.

8 a§   Om den periodiska sammanställningen lämnas av ett ombud för utländska företagare med stöd av 6 § skattebetalningsförordningen (1997:750) skall ombudet förutom de uppgifter som avses i 7-8 §§ för varje omsättning eller överföring lämna uppgifter om

-    säljarens namn,

-    säljarens VAT-nummer eller, om sådant nummer inte finns, säljarens registreringsnummer för mervärdesskatt eller organisationsnummer,

-    varans avsändningsland som anges i enhetsdokumentets fält 15, se avsnitt 7.3 i Bilaga B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), och

-    varukod (statistiskt nummer) som anges i enhetsdokumentets fält 33, se avsnitt 6.2.3 i Bilaga B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning).

Uppgifterna skall lämnas elektroniskt och på ett sådant sätt att de kan hänföras till omsättning eller överföring som ombudet redovisar i den periodiska sammanställningen.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.