Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 oktober 2003 genom Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2003:26.
  
Riksskatteverkets föreskrifter
om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
RSFS 2002:2
Kontrolluppgifter
Utkom från trycket den 27 februari 2002

beslutade den 20 februari 2002.

  Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 3 § och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 § Kontrolluppgiftsskyldigheten i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter vad gäller kontrolluppgifter enligt 8 kap. 1-6 §§ skall fullgöras utan inskränkning.

2 § En kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fordringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number) om sådant nummer finns.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2002.