Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. på mervärdesskatteområdet
RSV 2001:18
Mervärdesskatt
Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 2001.

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:1.7) angående avdrag för ingående skatt (1969:27.7),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:2.8) angående kost vid anstalter, skolor och hem (1969:63.8),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1969:3.5) angående containers (1969:82.5),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:4.6) angående skattskyldighet för skogsarbeten (1969:90.6),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:5.2) angående skattskyldighet för ideella föreningar m m (1969:100.2),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:6.2) angående vissa försäkringsfall (1969:114.2),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:7.17) angående skattskyldighet för uthyrning av privatrum, stugor m m (1969:133.17),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:7.18) angående skattskyldighet för lägerverksamhet m m (1969:134.18),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1969:8.1) angående flygplan (1969:141.1),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1969:8.5) angående slaktdjursavgift (1969:144.5),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1969:9.2) angående medlemsblad (1969:152.2),

Riksskattenämndens anvisning (RN II 1970:3.1) om skatteplikt för formgivning (1970:27.1),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1970:7.6) om skatteplikt för annonskostnader (1970:74.6),

Riksskattenämndens uttalande (RN II 1970:9.4) om beskattningsvärdets bestämmande (1970:98.4),

Riksskatteverkets anvisningar (RSV II 1972:3.1) om påföring av skattetillägg och förseningsavgift (1972:17.1),

Riksskatteverkets uttalande (RSV II 1972:3.2) om skattskyldighet för forskningsanslag (1972:27.2),

Riksskatteverkets uttalande (RSV II 1972:5.2) om skattskyldighetens inträde vid tillämpning av kontantmetoden hos sockerbetsodlare som enligt kontrakt uppbär vissa förskott före leverans av betor (1972:39.2),

Riksskatteverkets uttalande (RSV II 1972:5.3) om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning av virke enligt köpe- och avverkningskontrakt (1972:40.3),

Riksskatteverkets uttalande (RSV Im 1973:11) om tjänst som avser iläggning och inklistring av annonsbilaga i skattefri publikation,

Riksskatteverkets uttalande (RSV Im 1973:24) om återbetalning av mervärdeskatt i vissa fall,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1974:4) om skattskyldighet enligt förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) för vissa utländska företagare,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1974:5): The liability of certain foreign entrepreneurs pursuant to Ordinance of Value - Added Tax,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1974:7) om tillämpningen av förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) vid utgivning inom landet av periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar,

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1975:3) om tillämpningen i vissa fall av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift (särskilda avgifter) i 64a-64h §§ lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML),

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1975:5) om begreppet fastighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML),

Riksskatteverkets anvisningar (RSV Im 1975:7) om medicinska gaser,

Riksskatteverkets anvisning (RSV Im 1976:22): Hotellräkningar och restaurangnotor utställs på anställd. Fråga om den skattskyldiges (arbetstagarens) avdragsrätt för ingående mervärdeskatt,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:4, RSV Im 1981:3) om beskattning av uttag av tjänst i yrkesmässig byggnadsverksamhet m.m.,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1984:5, RSV Im 1984:1) om redovisning av mervärdeskatt i samband med konkurs,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSFS 1984:6, RSV Im 1984:2) om tidpunkten för inträdet av skattskyldighet, redovisningsskyldighet och av rätten till avdrag för ingående skatt m.m.,

Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1984:52, RSV Im 1984:3) om undantag från skatteplikt för läkemedel,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1985:2 om eftergift av skattetillägg i vissa fall,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:3 om skattskyldighet för uthyrning eller upplåtelse av rörelselokal,

Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Im 1987:1) om skyldighet i samband med försäljning på auktion,

Riksskatteverkets rekommendation m m (RSV Im 1991:2) om undantag från skatteplikt för utbildning enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Im 1993:4) om mervärdeskatt för upplåtelse av rättighet till fastighet eller del därav enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Im 1993:5) om mervärdeskatt för livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt personbefordran enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, och

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1994:5) om mervärdeskatt för frimärken och brevbefordran enligt lagen (1968:430).

___________________

Riksskatteverket beslutar vidare att Riksskatteverkets information (RSFS 1982:31, RSV Im 1984:1) om nedsättning av eller befrielse från mervärdeskatt fr.o.m. den 1 juni 2001 inte längre skall ingå i Riksskatteverkets register över gällande författningar m.m.