Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:61

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av HQ.SE Holding AB:s utdelning av aktier i Hagströmer & Qviberg AB samt inlösen av aktier i HQ.SE Holding AB

Ordinarie bolagsstämma i HQ.SE Holding AB (HQ.SE) beslutade den 27 april 2000 om utdelning av samtliga aktier i Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) samt om inlösen av maximalt var tionde aktie i HQ.SE.

Villkor

Varje aktie i HQ.SE skulle berättiga till en (1) aktieandel i H&Q. För att erhålla en aktie i H&Q skulle krävas fyra (4) aktieandelar.

För varje aktie i HQ.SE skulle erhållas en inlösenrätt. Tio (10) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning av aktier i H&Q och deltaga i inlösenförfarandet avseende aktier i HQ.SE skulle vara den 13 juni 2000.

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till aktieandelar och inlösenrätter skulle vara den 7 juni 2000. Första dag för handel med aktier utan rätt till aktieandelar och inlösenrätter var den 8 juni 2000.

Bolagsstämman beslutade även om kontant utdelning men med avstämningsdag den 3 maj 2000.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden 26 juni - 11 juli 2000.

Inlösenbeloppet bestämdes till 140 kr per aktie, varav 70 kr skulle erhållas kontant och resterande genom ett förlagsbevis i H&Q om nominellt 70 kr jämte upplupen ränta.

Inlösen av aktier i HQ.SE skulle ske efter utdelningen av aktier i H&Q.

Inlösen av aktier

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt de numera upphävda bestämmelserna i 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), som gäller även vid 2001 års taxering, omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dagen de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den 7 juni 2000 var lägsta betalkurs för aktier i HQ.SE 120 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 26 juni 2000. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätter 6,90 kr.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet belöper således 5,75 procent (6,90:120) på inlösenrätter. Beloppet bör avrundas till närmast högre ental, dvs. sex (6) procent.

Utdelning av aktier

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt de numera upphävda bestämmelserna i 3 § 7 a mom. SIL, som gäller även vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. HQ.SE har gjort bedömningen att förutsättningarna är uppfyllda för tillämpning av nämnda lagrum. Under sådana förutsättningar skall utdelning av aktier i H&Q inte beskattas. Vidare skall enligt de numera upphävda bestämmelserna i 27 § 2 mom. SIL, som gäller även vid 2001 års taxering, som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i H&Q anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i HQ.SE, som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Den 7 juni 2000 var lägsta betalkurs för aktier i HQ.SE 120 kr. Den 8 juni 2000 var lägsta betalkurs för dessa aktier 57 kr.

Av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier i HQ.SE bör 47 procent (57:120) hänföras till aktier i HQ.SE.

Fördelning av anskaffningsvärdet

Av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier i HQ.SE bör således 47 procent hänföras till aktier i HQ.SE, sex (6) procent till inlösenrätter avseende sådana aktier och resterande 47 procent till utdelade aktieandelar i H&Q.

Inlösenbelopp

Tingsrättens beslut om nedsättning av aktiekapitalet registrerades enligt bolaget den 29 augusti 2000. Denna dag får därför anses utgöra avyttringsdag för inlösenaktierna.

Inlösenbeloppet för en aktie i HQ.SE bestämdes till 70 kr samt värdet av ett förlagsbevis i H&Q om nominellt 70 kr jämte upplupen ränta.

Förlagsbevisen handlades på OM Stockholmsbörsen den 15 september 2000 till en kurs av 96 procent av nominellt belopp, dvs. 67,20 (96 % x 70). Upplupen ränta per den 29 augusti 2000 var enligt bolaget 3,51 kr.

Värdet på ett förlagsbevis uppgår således till 70,71 kr (67,20 + 3,51).

Inlösenbeloppet för en inlöst aktie bör därför fastställas till 140,71 kr (70 + 70,71).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendation:

1. Uppdelning av anskaffningsvärdet

Av anskaffningsvärdet för aktier i HQ.SE bör 47 procent hänföras till dessa aktier, 47 procent till utdelade aktieandelar i H&Q och sex (6) procent till inlösenrätter.

2. Avyttringspris för inlösenaktie

Avyttringspriset för en inlöst aktie i HQ.SE bör fastställas till 140,71 kr (70 + 70,71).

Rekommendationen innebär att anskaffningsvärdet för en utdelad aktie i H&Q blir 47 procent av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag multiplicerat med fyra (4).

Den innebär även att anskaffningsvärdet för en inlöst aktie i HQ.SE blir 47 procent av det ursprungliga anskaffningsvärdet för en aktie med tillägg för anskaffningsvärdet för tio (10) inlösenrätter, dvs. sex (6) procent av det ursprungliga anskaffningsvärdet för en aktie multiplicerat med tio (10).

Exempel:

Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i HQ.SE uppgår till 50 kr, övergår 3 kr (6 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien och 23,50 kr (47 procent av 50 kr) till den aktieandel i H&Q som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde för en aktie i HQ.SE blir 23,50 kr (47 procent av 50 kr). För inlöst aktie tillkommer värdet av 10 inlösenrätter, i detta fall 30 kr (10 x 3 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 53,50 kr (23,50 + 30).

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i HQ.SE blir således 23,50 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för en utdelad aktie i H&Q blir således 94 kr (4 x 47 procent x 50).

Dessa rekommendationer tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.