Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:59

Riksskatteverkets rekommendationer m.m med anledning av utbyte av aktier Texet AB mot aktier i New Wave Group AB

Styrelsen för New Wave Group AB (New Wave) beslutade den 19 januari 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Texet AB (Texet) att överlåta aktier i Texet i utbyte mot nyemitterade aktier i New Wave.

Erbjudandet

För 134 aktier av serie B i Texet skulle erhållas en nyemitterad aktie av serie B i New Wave.

För 124 aktier av serie A i Texet skulle erhållas en nyemitterad aktie av serie B i New Wave.

Överskjutande andel av aktie i New Wave skulle försäljas efter andelsägarens begäran.

Courtage skulle inte utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 3 - 25 april 2000.

Villkor

Erbjudandet var villkorat enligt bl.a. följande.

Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att New Wave blev ägare till mer än 90 procent av totala antalet aktier i Texet. New Wave förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Förvärvet skulle enligt New Waves bedömning, inte, till och med tidpunkten före offentliggörandet av att erbjudandet fullföljdes, helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället förelåg eller kunde förväntas eller av annan omständighet utanför New Waves kontroll.

Enligt pressmeddelande den 26 april 2000 hade samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringstidpunkten. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Texet bör beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav som erhållits i New Wave. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts. Denna dag var den 26 april 2000, varvid den lägsta betalkursen för aktier i New Wave noterades till 310 kr. Avyttringspriset för en aktie av serie A i Texet bör därför beräknas till 2,50 kr (310:124). Avyttringspriset för en aktie av serie B i Texet bör därför beräknas till 2,31 kr (310:134).

Enligt den numera upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, som alltjämt gäller vid 2001 års taxering, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst avseende aktier ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i New Wave bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Avyttringspris för en aktie i Texet

Varje aktie av serie A i Texet bör anses avyttrad för 2,50 kr.

Varje aktie av serie B i Texet bör anses avyttrad för 2,31 kr.

Anskaffningsvärde för en aktie i New Wave

Anskaffningsvärdet för en aktie i New Wave som erhållits på grund av aktieinnehav i Texet bör beräknas till 310 kr.

___________________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering