Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:58

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i TurnIT AB att förvärva aktier i IAR Systems AB

Ordinarie bolagsstämma för IAR Systems AB (IAR) beslutade den 27 mars 2000 att bemyndiga styrelsen för bolaget att öka aktiekapitalet. I enlighet härmed beslöt styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för aktieägarna i TurnIT AB (TurnIT).

Villkor

För varje aktie i TurnIT skulle erhållas en teckningsrätt till aktie i IAR. Varje fyrtal teckningsrätter skulle medföra rätt att teckna en aktie i IAR.

Teckningskursen för en aktie i IAR skulle vara 28 kr.

Upp till och med 399 teckningsrätter kunde säljas courtagefritt.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i IAR skulle vara den 26 maj 2000.

Teckning av aktier i IAR skulle ske under tiden den 2 - 26 juni 2000.

Handel med teckningsrätter skulle äga rum under tiden den 2 B 20 juni 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten utnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Har erhållen teckningsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av teckningsrättens marknadsvärde vid tidpunkten för utnyttjandet. Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas till medianvärdet av teckningsrätternas lägsta noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras. Under sådana förhållanden bör värdet av en teckningsrätt beräknas till 14,25 kr.

Har erhållen teckningsrätt avyttrats bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för teckningsrätten efter avdrag för kostnader.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet för de erhållna aktierna vid beräkning av realisationsvinst. Värdet bör beräknas med utgångspunkt i de grunder som redovisats ovan.

Har aktie i IAR förvärvats genom att erbjudandet har utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 85 kr (4 x 14,25 + 28) per aktie.

Har aktie i IAR förvärvats genom köp av teckningsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för teckningsrätterna erlagda köpeskillingen och 28 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånsvärde för en aktie i TurnIT

Har teckningsrätt utnyttjats för förvärv av aktie i IAR och kan förmånens värde inte visas, bör förmånsvärdet beräknas till 14,25 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i IAR

Har aktie i IAR förvärvats genom innehav av aktier i TurnIT och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 85 kr.

_____________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.