Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:55

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av AstraZeneca PLC:s utdelning av aktier i Syngenta AG

Vid extra bolagsstämma den 11 oktober 2000 beslöt AstraZeneca PLC (AstraZeneca) att dela ut bolagets hela innehav av aktier i dotterföretaget Syngenta AG (Syngenta) till aktieägarna.

Aktieägarna i AstraZeneca erhöll - såsom det slutligen bestämts - en aktie i Syngenta för 40,237651 aktier i AstraZeneca.

Avstämningsdag för utdelning av aktierna i Syngenta skulle vara den 15 november 2000.

Sista dag för handel med aktier i AstraZeneca inklusive rätt till utdelning skulle vara den 10 november 2000. Aktierna i AstraZeneca skulle noteras exklusive rätt att erhålla aktier i Syngenta från och med måndagen den 13 november 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt de numera upphävda bestämmelserna i 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) som alltjämt är tillämpliga vid 2001 års taxering, är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I dom den 17 augusti 2000, RÅ 2000 ref. 40, har Regeringsrätten ansett att de här aktuella bestämmelserna är tillämpliga på en utdelning av ifrågavarande slag utan hinder av att det utdelande bolaget inte är svenskt. Bolaget har uppgett att även övriga förutsättningar för skattefrihet föreligger. Det innebär att utdelningen av aktier i Syngenta inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt de numera upphävda bestämmelserna i 27 § 2 mom. SIL, som alltjämt är tillämpliga vid 2001 års taxering, som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Syngenta anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i AstraZeneca som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i AstraZeneca med rätt till utdelning av aktier i Syngenta var den 10 november 2000. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 13 november 2000. Lägsta betalkurs den 13 november 2000 var emellertid högre än lägsta betalkurs den 10 november 2000. Vid sådant förhållande bör marknadsvärdet på aktie i AstraZeneca fastställas med ledning av lägsta betalkurs under de fem sista börsdagar då aktie i AstraZeneca såldes med rätt till utdelning respektive de första fem börsdagar då sådan aktie såldes utan rätt till utdelning. Medianvärdet av lägsta betalkurs under de fem börsdagarna närmast före utdelningen var 471 kr. Medianvärdet av lägsta betalkurs under de fem börsdagarna närmast efter utdelningen var 465,50 kr. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet 99 procent (465,50:471) hänföras till aktien i AstraZeneca och en (1) procent till aktien i Syngenta.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i AstraZeneca bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent hänföras till aktier i Syngenta.

Exempel: Anskaffningsvärdet för en aktie i AstraZeneca antas vara 372 kr. Av detta skall 1 procent, 3,72 kr, hänföras till de utdelade aktierna i Syngenta. Eftersom man fick en aktie i Syngenta för 40,237651 aktier i AstraZeneca blir anskaffningsvärdet för en utdelad aktie i Syngenta 149,68 kr.

__________________________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.