Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:38

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av återköp av aktier i Bilia AB (publ.) mot kontant betalning

Vid ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2000 bemyndigades styrelsen i Bilia AB (Bilia) att besluta om återköp av bolagets egna aktier. Med stöd av bemyndigandet beslutade styrelsen den 9 augusti 2000 att erbjuda aktieägarna kontant återköp av var tionde aktie i Bilia för ett kontantbelopp om 96 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie i Bilia skulle erhållas en (1) säljrätt. Tio (10) säljrätter skulle berättiga till återköp av en (1) aktie.

Återköpsbeloppet skulle utgöra 96 kr per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i återköpserbjudandet skulle vara den 1 september 2000.

Anmälan om återköp skulle ske under perioden den 7 september – 4 oktober 2000.

Handel med säljrätter skulle äga rum vid OM Stockholmsbörsen under perioden den 7 september – 29 september 2000.

Utbetalning av återköpsbeloppet beräknades kunna ske omkring den 24 oktober 2000.

Allmänt

Återköp av aktier anses utgöra avyttring och behandlas inom ramen för realisationsvinstreglerna.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 19 juni 2000 funnit att även beskattningen vid avyttring av säljrätter skall ske inom realisationsvinstsystemet. I förhandsbeskedet har också förklarats att anskaffningsvärdet för de aktier som berättigade till säljrätter skall fördelas mellan dessa aktier och säljrätterna. Säljrätter som erhållits på grund av innehav av aktier skall anses anskaffade för belopp som motsvarar så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av säljrätterna som marknadsvärdet av säljrätterna vid erhållandet av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande bör noteringen på säljrätterna den första dag som de var föremål för handel jämföras med noteringen på aktierna den sista dag som de var föremål för handel inklusive rätten att erhålla säljrätter.

Den sista dagen för handel i aktier med rätt till säljrätter var den 29 augusti 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 70,50 kr. Den första dagen för handel med säljrätter var den 7 september 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 1,70 kr.
Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet belöper således 2 procent (1,70/70,50) på säljrätten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer:

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Bilia bör 98 procent hänföras till dessa aktier och 2 procent till säljrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för återköpt aktie i Bilia blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med 2 procent av detta värde (den på aktien belöpande säljrätten) med tillägg för värdet av tio säljrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier i Bilia uppgår till 70 kr, övergår 1,40 kr (2 procent av 70 kr) till den säljrätt som belöper på aktierna. Återstående genomsnittligt anskaffningsvärde för aktierna blir 68,60 kr. För återköpt aktie tillkommer värdet av tio (10) säljrätter, i detta fall 14 kr (10 x 1,40 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den återköpta aktien blir då 82,60 kr (68,60 + 14). Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 68,60 kr.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.