Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:37

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av återköp av aktier i AB Volvo

Vid ordinarie bolagsstämma den 26 april 2000 bemyndigades styrelsen i AB Volvo (Volvo) att besluta om återköp av bolagets egna aktier. Med stöd av bemyndigandet beslutade styrelsen den 18 maj 2000 att erbjuda aktieägarna kontant återköp av aktier i Volvo.

Villkor

För varje aktie av serie A respektive B i Volvo skulle erhållas en (1) säljrätt av motsvarande serie.

Tio (10) säljrätter av samma serie skulle berättiga till försäljning av en (1) aktie av motsvarande serie.

Återköpsbeloppet för varje aktie av serie A skulle uppgå till 264 kr och för varje aktie av serie B till 271 kr.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i återköpserbjudandet skulle vara den 26 maj 2000.

Anmälan om återköp skulle ske under perioden den 5 juni – 30 juni 2000.

Handel med säljrätter skulle äga rum under perioden den 5 juni – 27 juni 2000.

Utbetalning av återköpsbeloppet beräknades ske den 18 juli 2000.

Allmänt

Återköp av aktier anses utgöra avyttring och behandlas inom ramen för realisationsvinstreglerna.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 19 juni 2000 funnit att även beskattningen vid avyttring av säljrätter skall ske inom realisationsvinstsystemet. I förhandsbeskedet har också förklarats att anskaffningsvärdet för de aktier som berättigade till säljrätter skall fördelas mellan dessa aktier och säljrätterna. Säljrätter som erhållits på grund av innehav av aktier skall anses anskaffade för belopp som motsvarar så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av säljrätterna som marknadsvärdet av säljrätterna vid erhållandet av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande bör den första noteringen på säljrätterna jämföras med noteringen på aktierna den sista dag som de var föremål för handel inklusive rätten att erhålla säljrätter.

Den sista dagen för handel i aktier med rätt till säljrätter var den 23 maj 2000, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A noterades till 201,50 kr och aktier av serie B till 207,50 kr.

Den första dagen för handel med säljrätter var den 5 juni 2000, varvid lägsta betalkurs för säljrätter av serie A noterades till 4,60 kr och av serie B till 4,65 kr.

Vid fördelning av anskaffningsvärdet belöper således 2 procent (4,60/201,50) på säljrätter av serie A och 2 procent (4,65/207,50) på säljrätter av serie B.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer:

Rekommendationer:

Vid fördelning av anskaffningsvärdet för aktier i Volvo bör – oavsett serie – 98 procent hänföras till dessa aktier och 2 procent till säljrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för återköpt aktie i Volvo blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med 2 procent av detta värde (den på aktien belöpande säljrätten) med tillägg för värdet av tio (10) säljrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Volvo av visst slag uppgår till 50 kr, övergår 1 kr (2 procent av 50 kr) till den säljrätt som belöper på aktien. Återstående genomsnittliga anskaffningsvärde för aktierna blir 49 kr. För återköpt aktie tillkommer värdet av tio (10) säljrätter, i detta fall 10 kr (10 x 1 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den återköpta aktien blir då 59 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 49 kr.

___________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.