Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:32

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Connecta AB mot aktier i Information Highway AB

Styrelserna för Information Highway AB (Information Highway) och Connecta AB (Connecta) beslutade den 24 februari 2000 att rekommendera aktieägarna att godkänna ett samgående mellan bolagen. Samgåendet har skett genom att Information Highway lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägare, innehavare av konvertibla skuldebrev samt optionsrätter i Connecta.

Erbjudandet

- För varje aktie i Connecta skulle erhållas 3,37 nya aktier i Information Highway.

- För varje tretal teckningsoptioner i Connecta skulle erhållas tio nya aktier i Information Highway.

- För varje konvertibelt skuldebrev utgivet av Connecta om nominellt 61,23 kr skulle erhållas tio nya aktier i Information Highway.

Överskjutande andelar av aktier skulle för aktieägarens räkning säljas vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle ej utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 13 april – 3 maj 2000.

Villkor

Erbjudandet var villkorat enligt följande.

Erbjudandet skulle accepteras av aktieägare i Connecta med mer än 90 procent av röster och kapital i Connecta, räknat efter utnyttjande av samtliga utestående optionsrätter och konvertibler i Connecta. Information Highway förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet utan att detta villkor uppfyllts.

Erbjudandet var vidare villkorat av att erbjudandet, innan detta var fullbordat, inte helt eller delvis omöjliggjordes eller hindrades på grund av lagstiftning, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet eller liknande omständigheter i Sverige eller utomlands, eller andra omständigheter utanför de båda bolagens kontroll.

Enligt gemensamt pressmeddelande från Information Highway och Connecta den 9 maj 2000 har villkoren för erbjudandets fullföljande uppfyllts.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Connecta bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Information Highway. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst avseende aktier ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B. Uppskov kan inte medges för realisationsvinst avseende konvertibla skuldebrev och optioner.

De erhållna aktierna i Information Highway bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i Connecta bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Information Highway vid tidpunkten för offentliggörandet av att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 9 maj 2000, varvid den lägsta betalkursen för aktie i Information Highway noterades till 91 kr.

Avyttringspriset för en aktie i Connecta bör därför beräknas till 306,67 kr (3,37 x 91).

Avyttringspriset för en teckningsoption i Connecta bör beräknas till 303,33 kr (10 x 91:3).

Avyttringspriset för konvertibelt skuldebrev utgivet av Connecta bör beräknas till 910 kr (10 x 91).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Connecta

Varje aktie i Connecta bör anses avyttrad för 306,67 kr.

2. Avyttringspris för en teckningsoption i Connecta

Varje teckningsoption i Connecta bör anses avyttrad för 303,33 kr.

3. Avyttringspris för ett konvertibelt skuldebrev utgivet av Connecta

Varje konvertibelt skuldebrev utgivet av Connecta bör anses avyttrat för 910 kr.

4. Anskaffningsvärde för en aktie i Information Highway

Anskaffningsvärdet för en aktie i Information Highway som erhållits på grund av aktieinnehav i Connecta bör beräknas till 91 kr.

______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.