Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000: 29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s utdelning av aktier i Sensys Traffic AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Midway Holding AB (Midway) den 2 maj 2000 beslutades att dela ut bolagets hela innehav av aktier i Sensys Traffic AB (Sensys) till aktieägarna.

På bolagsstämman beslutades också om kontant utdelning om 0,50 kr per aktie.

För sex aktier i Midway skulle erhållas fem aktier i Sensys.

Avstämningsdag för erhållande av kontant utdelning och aktier i Sensys skulle vara den 5 maj 2000.

Allmänt

Förmån för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I årsredovisningen för år 1999 har Midway gjort bedömningen att förutsättningarna är uppfyllda för tillämpning av nämnda lagrum. Detta skulle innebära att utdelningen av aktier i Sensys inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. SIL som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Sensys anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Midway som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Midway med rätt till utdelning av kontant belopp och aktier i Sensys var den 2 maj 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 23 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 3 maj 2000, varvid lägsta betalkurs noterades till 18 kr. Utan kontant utdelning om 0,50 kr hade denna senare kurs - allt annat lika – varit 18,50 kr (se RSV S 1998:37). Skillnaden mellan aktiens senaste noterade kurs inklusive emissionsrätt, 23 kr, och 18,50 kr bör således belöpa på den utdelade aktien i Sensys, dvs. 4,50 kr. Med anledning härav bör av anskaffningsvärdet 80 procent (18,50:23) hänföras till aktier i Midway och 20 procent (4,50:23) till aktier i Sensys.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Midway bör 80 procent hänföras till dessa aktier och 20 procent till aktier i Sensys.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.