Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:27


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Svenska Test och Kunskapsmätningar AB mot aktier i Enlight Interactive AB

Styrelsen för Enlight Interactive AB (Enlight) beslutade den 27 oktober 1999 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Svenska Test och Kunskapsmätningar AB (Svenska Test) att överlåta sina aktier mot nyemitterade aktier i Enlight.

Erbjudandet

För varje tiotal (10) A- och/eller B-aktier i Svenska Test skulle erhållas en (1) nyemitterad aktie av serie B i Enlight.

I den mån aktieägare inte skulle erhålla helt antal aktier i Enlight utan även andel av aktie, skulle överskjutande aktieandel säljas vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle ej utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 9-30 december 1999.

Villkor

Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Enlight blev ägare till mer än 90 procent av aktierna med mer än 90 procent av rösterna i Svenska Test. Enlight förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning.

Beslut om att nyemittera aktier till Svenska Tests aktieägare skulle fattas på extra bolagsstämma i Enlight den 3 december 1999.

Erbjudandet var vidare villkorat av att förvärvet inte, enligt Enlights bedömning, före offentliggörandet av att erbjudandet fullföljdes, helt eller delvis omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället skulle föreligga eller kunna förväntas, eller av annan omständighet utanför Enlights kontroll.

Det har upplysts att Enlight den 5 januari 2000 offentliggjorde att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts och att Enlight beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Svenska Test bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Enlight. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, d v s vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljts.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i Enlight bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i Svenska Test bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Enlight vid tidpunkten för offentliggörandet av att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 5 januari 2000, varvid den lägsta betalkursen för aktie i Enlight noterades till 103 kr. Avyttringspriset för en aktie i Svenska Test bör därför beräknas till (103/10=) 10,30 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Svenska Test

Varje aktie i Svenska Test bör anses avyttrad för 10,30 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Enlight

Anskaffningsvärdet för en aktie i Enlight som erhållits på grund av aktieinnehav i Svenska Test bör beräknas till 103 kr.

________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering