Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:20

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av utbyte av aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB (publ) mot aktier i Wedins Norden AB (publ)

Styrelsen för Wedins Norden AB (Wedins) beslutade den 4 oktober 1999 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Wilkenson Handskmakar´n AB (Handskmakar´n) om att överlåta sina aktier mot nyemitterade aktier i Wedins.

Erbjudandet

För varje tjugotal (20) aktier i Handskmakar´n skulle erhållas tjugoen (21) nyemitterade aktier av serie B i Wedins.

I den mån aktieägare inte skulle erhålla helt antal aktier i Wedins utan även andel av aktie, skulle överskjutande aktieandel säljas vid OM Stockholmsbörsen.

Courtage skulle inte utgå.

Anmälan om accept skulle ske under perioden den 12 november - 3 december 1999.

Villkor

Erbjudandet skulle bland annat gälla under förbehåll av att erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Wedins blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Handskmakar´n. Wedins förbehöll sig rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning.

Det har upplysts att Wedins den 6 december 1999 offentliggjorde att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts och att Wedins hade beslutat att fullfölja erbjudandet.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för aktier i Handskmakar´n bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier och andelar därav, som erhållits i Wedins. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal, dvs. vid tidpunkten för offentliggörandet av att erbjudandet fullföljs.

Enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, kan uppskov med beskattning av realisationsvinst ske om vissa villkor är uppfyllda. Det har upplysts att förutsättningarna i detta fall är sådana att lagen är tillämplig. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

De erhållna aktierna i Wedins bör anses anskaffade till aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Beräkningen

Avyttringspriset för aktier i Handskmakar´n bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Wedins vid tidpunkten för offentliggörandet av att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag var den 6 december 1999, varvid den lägsta betalkursen för aktie i Wedins noterades till 63 kr. Avyttringspriset för en aktie i Handskmakar´n bör därför beräknas till ((21x63)/20=) 66,15 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Handskmakar´n

Varje aktie i Handskmakar´n bör anses avyttrad för 66,15 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Wedins

Anskaffningsvärdet för en aktie i Wedins som erhållits på grund av aktieinnehav i Handskmakar´n bör beräknas till 63 kr.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.