Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:8


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Hagströmer & Qviberg AB (publ) mot kontant betalning

Vid extra bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) beslutades den 5 oktober 1999 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet.

Villkor

För varje aktie i H&Q skulle erhållas en inlösenrätt. Åtta inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Inlösenbeloppet skulle utgöra 75 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 8 oktober 1999.

Anmälan om inlösen skulle ske under perioden den 12 oktober – 2 november 1999.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum vid OM Stockholmsbörsen AB under perioden den 12 oktober – 28 oktober 1999.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknades kunna ske i slutet av november 1999.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring och behandlas således inom ramen för realisationsvinstbeskattningen.

Av en dom från Regeringsrätten (RÅ 1997 ref. 43) framgår att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för en del av aktiernas anskaffningsvärde. Fördelningen skall ske med ledning av aktiernas marknadsvärde omedelbart före frånskiljandet av inlösenrätterna och marknadsvärdet på inlösenrätten vid förvärvet. Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna den sista dag som de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den sista dagen för handel i aktier med rätt till inlösenrätter var den 5 oktober 1999, med lägsta betalkurs 59,50 kronor. Den första dagen för handel med inlösenrätter var den 12 oktober 1999, med lägsta betalkurs 2 kronor.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet belöper således (2/59,50=) 3 procent på inlösenrätten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer:

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i H&Q bör 97 procent hänföras till dessa aktier och 3 procent till inlösenrätterna.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i H&Q blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med tre procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av åtta inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i H&Q uppgår till 50 kronor, övergår 1,50 kronor (3 procent av 50 kronor) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 48,50 kronor. För inlöst aktie tillkommer värdet av 8 inlösenrätter, i detta fall 12 kronor (8 x 1,50 kronor). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 60,50 kronor. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 48,50 kronor.

______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.