Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:4

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1999

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1999.

Enligt 3 § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (avkastningsskattelagen) skall man vid beräkningen av skatteunderlaget använda den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Vid beräkning av beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader skall man i vissa fall också använda den genomsnittliga statslåneräntan.

I förarbetena till avkastningsskattelagen (prop. 1992/93:187 s. 221) sägs bl.a. att det är det genomsnittliga värdet av de räntetal som Riksgäldskontoret bestämt en gång i veckan som utgör den faktor med vilken kapitalunderlaget, vilket utgör grund för beräkning av skatteunderlaget, skall multipliceras. Vidare sägs att Riksskatteverket årligen bör ange detta räntevärde till ledning för taxeringen.

Rekommendationer:

Den genomsnittliga statslåneräntan för år 1999 bör anses vara 4,88 %.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid 2001-2003 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under år 2000.