Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:47

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Perstorp AB:s utdelning av aktier i Perbio Science AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Perstorp AB (Perstorp) beslutades den 24 april 1999 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Perbio Science AB (Perbio) till aktieägarna.

Villkor

För varje aktie i Perstorp skulle erhållas en halv (1/2) aktie i Perbio. Udda andelar av aktier i Perbio skulle avyttras för aktieägarnas räkning genom central försäljning.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Perbio skulle vara den 15 oktober 1999.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I en den 17 mars 1999 daterad skrivelse har Riksskatteverket gjort bedömningen att - med hänsyn till uppgifter som lämnats - förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 a mom. SIL är uppfyllda. Det innebär att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Perbio anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Perstorp som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Det har upplysts att kontant utdelning inte lämnades i samband med utdelningen av aktier i Perbio.

Sista dag för handel med aktier av serie A i Perstorp med rätt till utdelning av aktier i Perbio var den 12 oktober 1999, varvid lägsta betalkurs noterades till 95 kr. Första dag för handel med aktier i Perstorp utan rätt till utdelning förelåg inga betalkurser för aktier av serie A. Vid sådant förhållande bör marknadsvärdet beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av lägsta betalkurser under de tre första dagar aktien var föremål för omsättning, dvs. den 14, 15 och 18 oktober 1999. Dessa dagar var lägsta noterade betalkurser 72,50 kr, 74 kr respektive 73 kr, varvid medianvärdet utgör 73 kr. Vid sådant förhållande bör av anskaffningsvärdet 77 procent hänföras till aktie av serie A i Perstorp och 23 procent till aktie i Perbio (73/95).

Sista dag för handel med aktier av serie B i Perstorp med rätt till utdelning av aktier i Perbio var den 12 oktober 1999, varvid lägsta betalkurs noterades till 93 kr. Första dag för handel med aktier av serie B i Perstorp utan rätt till utdelning var den lägsta betalkursen 72 kr. Vid sådant förhållande bör av anskaffningsvärdet 77 procent hänföras till aktie av serie B i Perstorp och 23 procent till aktie i Perbio (72/93).

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A eller B i Perstorp bör 77 procent hänföras till dessa aktier och 23 procent till aktier i Perbio.

______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.