Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:44

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Humlegården Fastigheter AB mot kontant betalning

Ordinarie bolagsstämma i Humlegården Fastigheter AB (Humlegården) den 28 april 1999 och extra bolagsstämma den 22 juni 1999 beslutade om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier.

Villkor

För varje aktie i Humlegården, av serie A eller B, skulle erhållas en (1) inlösenrätt av valfri serie.

Sex (6) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Inlösenbeloppet per aktie skulle utgöra 83 kr.

Sista dag för handel med aktier i Humlegården inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 7 maj 1999.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 12 maj 1999.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden den 17 maj-3 juni 1999 och handel med inlösenaktier under perioden den 28 juni-24 september 1999.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring och behandlas således inom ramen för realisationsvinstbeskattningen.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för en del av aktiernas anskaffningsvärde. Fördelningen skall ske med ledning av aktiernas marknadsvärde omedelbart före frånskiljandet av inlösenrätterna och marknadsvärdet på inlösenrätten vid förvärvet.

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Det har upplysts att handel i Humlegårdens A-aktier endast förekommit vid fyra tillfällen under perioden den 1 april-30 juni 1999 och då i mindre poster. Vid de tillfällen avslut har förekommit i de båda aktieslagen, har noteringarna varit näraliggande varandra.

Den 7 maj 1999 fanns inget avslut i A-aktien. Vid sådant förhållande bör lägsta betalkurser för B-aktien användas även för en fördelning av A-aktiens anskaffningsvärde.

Den 7 maj 1999 var lägsta betalkurs för aktier av serie B 59 kr .

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 17 maj 1999. med lägsta betalkurs 4,04 kr.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet belöper således 4,04 dividerat med 59 på inlösenrätterna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Humlegården bör - oavsett aktieslag - 93 procent hänföras till dessa aktier och 7 procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Humlegården blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med sju (7) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av sex (6) inlösenrätter.
Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Humlegården uppgår till 50 kr, övergår 3,50 kr (7 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 46,50 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av 6 inlösenrätter, i detta fall 21 kr (6 x 3,50 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 67,50 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 46,50 kr.

___________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.