Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:35

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2000 års taxering¹

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

1 Allmänt om lagstiftningen m.m.

Rätten till avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen regleras i punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370, KL). Enligt punkt 23 fjärde stycket av anvisningarna till 23 § KL skall punkt 4 av anvisningarna till 33 § KL även gälla för inkomstslaget näringsverksamhet. Avdrag får göras endast till den del kostnaderna överstiger 7 000 kr (33 § 2 mom. KL).

Punkt 4 av anvisningarna till 33 § KL innehåller även regler om avdrag för resekostnader i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag, s.k. inställelseresor. Sådana resor behandlas inte i dessa rekommendationer utan i RSV:s rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. (RSV S 1998:39, avsnitt 10).

Enligt punkt 8 av anvisningarna till 33 § KL har skattskyldig som åtnjuter skattefri förmån av utbildning eller annan åtgärd enligt 32 § 3 h mom. första stycket KL rätt till avdrag på sätt som föreskrivs i punkt 4 av anvisningarna till 33 § och 33 § 2 mom. KL för kostnader för resor till och från den plats där utbildningen eller åtgärden tillhandahålls. Sådana resor behandlas inte i dessa rekommendationer utan i RSV:s rekommendationer m.m. (RSV S 1998:39, avsnitt 14).

2 Allmänna principer

2.1 Övergripande bestämmelser

Enligt punkt 4 första stycket av anvisningarna till 33 § KL medges avdrag för "skälig kostnad" för resor till och från arbetsplatsen, om denna varit belägen på sådant avstånd från bostaden, att man behövt anlita och även anlitat särskilt fortskaffningsmedel.

Rekommendationer:

Det i lagtexten uttryckta "skälighetsrekvisitet" bör i varje inkomstslag utgöra grund för bedömningen av om avdrag skall medges och av avdragets storlek.

2.2 Allmänna kommunikationsmedel

Rekommendationer:

Som skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen bör i regel anses lägsta kostnad för resa under beskattningsåret med tillgängligt allmänt kommunikationsmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss.

Avdrag för resor med allmänt kommunikationsmedel bör medges bara om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 2 kilometer.

2.3 Avdrag för resor med annat färdmedel än allmänt kommunikationsmedel

2.3.1 Avdrag för resor med bil

Enligt punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33 § KL medges skattskyldig, som använder bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna kommunikationsmedel, avdrag för bilkostnader för samtliga de dagar som bilen används för sådana resor om

a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 5 kilometer och

b) det av omständigheterna klart framgår, att användandet av bil i stället för allmänt kommunikationsmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar eller

c) oavsett avstånd och tidsvinst, bilen används i tjänsten under minst 160 dagar för år räknat och bilen körs minst 300 mil i tjänsten för år räknat.

Använder den skattskyldige bilen i tjänsten under mindre än 160 dagar men minst 60 dagar och därvid kör minst 300 mil i tjänsten för år räknat, medges avdrag för de dagar som bilen används i tjänsten.

Rekommendationer:

Med uttrycket "används i tjänsten" förstås att bilen faktiskt nyttjats för tjänsteresa.

Vid beräkning av det antal dagar som den skattskyldige använt bil i tjänsten bör hänsyn tas till om det varit praktiskt möjligt att använda bilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda att man godtar även färre antal dagar än de ovan angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom, militärtjänstgöring, utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela året eller att anställningen varat endast del av året.

Regeringsrätten har, när resan annars skulle vara förenad med risk för överfall, medgett avdrag för utgifter för taxiresor. Resorna hade gjorts mellan kl 03.00-04.00, RÅ 1990 ref 61 I och II.

Regeringsrätten har med liknande motivering även i en dom (RÅ 1991 not. 218) ansett utgifter för taxiresor från arbetsplatsen i centrala Stockholm till bostaden i Rinkeby vid arbetstidens slut kl 02.00 - 03.00 avdragsgilla trots att det funnits allmänna kommunikationsmedel för delar av resan.

2.3.2 Avdrag för resor med motorcykel

Rekommendationer:

Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna kommunikationsmedel, bör medges avdrag för kostnader för motorcykel om

a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 5 kilometer och

b) det av omständigheterna klart framgår, att användandet av motorcykel i stället för allmänt kommunikationsmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.

2.3.3 Avdrag för resor med bil eller motorcykel

Rekommendationer:

Även om både bil/motorcykel och allmänt kommunikationsmedel använts för resa mellan bostaden och arbetsplatsen bör de båda förutsättningarna (avstånd och tidsvinst) vara uppfyllda. I så fall bör förutom avdrag för resa med allmänt kommunikationsmedel också medges skäligt avdrag för kostnad för bil/motorcykel.

Om det inte finns något tillgängligt allmänt kommunikationsmedel bör skattskyldig, som använder bil/motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medges skäligt avdrag för kostnad för bil/motorcykel oberoende av tidsvinst, under förutsättning att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen uppgår till minst 2 kilometer.

Saknas tillgängligt allmänt kommunikationsmedel för endast en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, och denna del är minst 2 kilometer, bör oavsett tidsvinst avdrag för kostnad för bil/motorcykel beräknas för hela sträckan.

Beräkning av tidsvinsten bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. För skattskyldig med flera fasta arbetsplatser eller med flera arbetspass per dygn bör det dock vara den sammanlagda tidsvinsten per dygn, som uppnås genom att använda bil/motorcykel mellan bostaden och arbetsplatsen som avses.

Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs.

Däremot bör inte sådan tidsvinst beaktas som beror på att den skattskyldige, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till eller lämnar arbetsplatsen (arbetsorten) vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Kravet på tidsvinst bör inte heller anses uppfyllt om en skattskyldig med flexibel arbetstid (s.k. flextid) tjänar minst två timmar endast genom att förlägga arbetstiden på visst sätt. Med uttrycket flexibel arbetstid bör förstås sådan arbetstid som ger den anställde rätt att självständigt bestämma sin ankomst/avgångstid till respektive från arbetsplatsen inom flextidens ram.

Skattskyldig som har alternativa möjligheter att anlita allmänna kommunikationsmedel bör som jämförelse vid tidsvinstberäkningen använda det färdsätt och den färdväg som ter sig naturlig.

2.3.4 Avdrag för resor med moped eller cykel

Rekommendationer:

Om den skattskyldige använt moped för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdrag medges för kostnad för moped.

Har moped använts för del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdrag medges för denna delsträcka.

Har den skattskyldige använt cykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdrag medges för kostnad för cykel.

Om cykel använts för del av sträckan till och från arbetsplatsen bör avdrag ändå medges för kostnad för cykel som om cykel använts för hela resan.

3 Avdrag för kostnader för annat färdmedel än allmänt kommunikationsmedel

3.1 Avdrag för bil

Avdrag för kostnader för resor till och från arbetsplatsen med egen bil medges med 15 kr per körd mil (punkt 4 andra stycket av anvisningarna till 33 § KL).

Om den som är skattskyldig för bilförmån har gjort resor till och från arbetsplatsen med förmånsbilen, medges avdrag för kostnaden för dieselolja med 5 kr per körd mil och för kostnaden för annat drivmedel (t.ex. bensin) med 8 kr per körd mil (punkt 4 sjätte stycket av anvisningarna till 33 § KL). Avdrag för kostnader för t.ex. biobaserade bränslen är detsamma som för bensin (prop. 1996/97:19 s. 88).

Om det i bilförmånen ingår förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel för förmånsbilen skall denna förmån värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2 och tas upp som intäkt. Avdragsrätt föreligger under samma förutsättningar som om den skattskyldige själv haft utgiften för drivmedlet och med samma belopp, dvs. 5 kr resp. 8 kr per körd mil.

Samma avdragsrätt som anges i de föregående två styckena gäller för den som, utan att vara skattskyldig för bilförmån, gjort resorna med en förmånsbil för vilken sambo eller sådan närstående som avses i punkt 14 trettonde stycket av anvisningarna till 32 § KL är skattskyldig. Som närstående enligt nämnda anvisningspunkt räknas föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling samt dödsbo som den skattskyldige eller någon annan av nämnda personer är delägare i. Med avkomling avses även styvbarn och fosterbarn.

3.2 Avdrag för motorcykel

Rekommendationer:

Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med motorcykel bör medges med 7:50 kr för körd mil.

3.3 Avdrag för moped

Rekommendationer:

Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med moped bör medges med 3:50 kr för körd mil.

3.4 Avdrag för cykel

Rekommendationer:

Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med cykel bör medges med 250 kr för år.

3.5 Redovisning av reseersättning som inte är kostnadsersättning i samband med tjänsteresa

Om den skattskyldige får ersättning från arbetsgivaren för sina resor mellan bostaden och arbetsplatsen skall ersättningen alltid tas upp som skattepliktig intäkt. Om erhållen ersättning överstiger de under avsnitt 3.1 - 3.4 angivna beloppen medges ändå inte avdrag med mer än dessa belopp.

Rekommendationer:

Ersätter arbetsgivaren den skattskyldige för resa med taxi mellan bostaden och arbetsplatsen, trots att allmänt kommunikationsmedel finns, bör avdrag medges med det ersatta beloppet om resan gjorts mellan kl 23.00 och 06.00.

3.6 Fria resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Om arbetsgivaren tillhandahåller den skattskyldige fria resor mellan bostaden och arbetsplatsen skall värdet av resan tas upp som skattepliktig intäkt (punkt 3 av anvisningarna till 32 § KL).

Avdragsrätten prövas på samma sätt som om den skattskyldige själv betalat resorna.

4 Avdrag vid handikapp o.d.

Om skattskyldig på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, kan enligt punkt 4 tredje stycket av anvisningarna till 33 § KL avdrag för bilkostnader medges oberoende avstånd och tidsvinst.

Rekommendationer:

Avdraget bör - i den mån detta är fördelaktigare för den skattskyldige - medges med den del av de faktiska, totala bilkostnaderna under året, som avser körningar till och från arbetsplatsen.

5 Avdrag för kostnad för väg-, bro- eller färjeavgift

Om skattskyldig vid resa mellan bostaden och arbetsplatsen haft kostnader för väg-, bro- eller färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden.

Avdrag för dessa avgifter medges vid sidan av de belopp som anges under avsnitt 3.1-3.4 och utöver avdrag som kan medges enligt avsnitt 4.

6 Avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

Enligt punkt 23 fjärde stycket av anvisningarna till 23 § KL skall avdrag för kostnad för resa mellan bostaden och arbetsplatsen i inkomstslaget näringsverksamhet medges enligt bestämmelserna i punkt 4 av anvisningarna till 33 § KL. För avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas rekommendationerna m.m. i detta meddelande. Det innebär att avdrag medges på sätt som anges i avsnitten 2.2, 3, 4 och 5.

¹Beträffande 1999 års taxering, se RSV S 1998:31.

___________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas vid 2000 års taxering.