Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:32

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AGA AB mot kontant betalning

Ordinarie bolagsstämma i AGA AB (AGA) beslutade den 22 april 1999 att genomföra ett inlösenprogram, varvid var tionde aktie skulle kunna lösas in med likvid om 140 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie av serie A respektive serie B skulle erhållas en (1) inlösenrätt av motsvarande aktieslag.

Tio (10) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie i samma aktieslag.

Sista dag för handel i AGA-aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 22 april 1999.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet samt rätt till kontant utdelning om 3 kr skulle vara den 27 april 1999.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden 4 - 28 maj 1999.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den 22 april 1999 var lägsta betalkurs för aktier av serie A 114,50 kr och för aktier av serie B 114 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 4 maj 1999. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätter av serie A 2,46 kr och för serie B 2,47 kr.

Vid fördelning av det gemensamma anskaffningsvärdet skall samtidig kontant utdelning om tre (3) kr beaktas. Av A-aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 2,46 dividerat med 111,50 på inlösenrätter av serie A och av B-aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper 2,47 dividerat med 111 på inlösenrätter av serie B.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i AGA bör - oavsett aktieslag - 98 procent hänföras till dessa aktier och 2 procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i AGA blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med två (2) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av tio (10) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i AGA uppgår till 50 kr, övergår 1 kr (2 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 49 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av 10 inlösenrätter, i detta fall 10 kr (10 x 1 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 59 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 49 kr.

________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.