Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:31

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Esselte AB:s utdelning av aktier i Meto AG

Ordinarie bolagsstämma i Esselte AB (Esselte) beslutade den 21 april 1999 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Meto AG (Meto) till aktieägarna.

Villkor

För varje aktie av serie A eller B i Esselte skulle erhållas en (1) aktie i Meto.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Meto skulle vara den 14 juni 1999.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri om vissa förutsättningar föreligger. I en den 6 maj 1999 daterad skrivelse har Riksskatteverket gjort bedömningen att - med hänsyn till uppgifter som lämnats av Esselte - förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 a mom. fjärde stycket SIL är uppfyllda. Det innebär att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Meto anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Esselte som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i Esselte med rätt till utdelning av aktier i Meto var 9 juni 1999, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A och B i Esselte noterades till 136,50 kr respektive 137 kr. Första dag för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 10 juni 1999, varvid lägsta betalkurs noterades till 94 kr för aktier av serie A och 90 kr för aktier av serie B.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A i Esselte bör 69 procent ( 94 dividerat med 136,50) hänföras till dessa aktier och 31 procent till aktier i Meto.

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie B i Esselte bör 66 procent ( 90 dividerat med 137) hänföras till dessa aktier och 34 procent till aktier i Meto.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.