Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:30

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Active Biotech AB:s utdelning av aktier i Wilh. Sonesson AB

Ordinarie bolagsstämma i Active Biotech AB (Active Biotech) beslutade den 10 maj 1999 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Wilh. Sonesson AB (Wilh. Sonesson) till aktieägarna i Active Biotech.

Villkor

För varje A-aktie i Active Biotech skulle erhållas en A-aktie i Wilh. Sonesson och för varje B-aktie i Active Biotech skulle erhållas en B-aktie i Wilh. Sonesson.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Wilh. Sonesson skulle vara den 10 juni 1999.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. I ett den 16 april 1999 meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ovan angiven utdelning. Bolaget har uppgett att utdelningen genomförts på sätt som angetts i ansökan om förhandsbeskedet. Det innebär således att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Wilh. Sonesson anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Active Biotech som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel i Active Biotech inklusive rätt till utdelning av aktier i Wilh. Sonesson var den 7 juni 1999, varvid lägsta betalkurs i båda aktieslagen noterades till 156 kr.

Första dag för handel med aktier i Active Biotech utan rätt till utdelning var den 8 juni 1999, varvid lägsta betalkurs i båda aktieslagen noterades till 145 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Active Biotech bör, oavsett serie, 93 procent (145 dividerat med 156) hänföras till dessa aktier och 7 procent (11 dividerat med 156) till aktier i Wilh. Sonesson.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.