På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:30

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Active Biotech AB:s utdelning av aktier i Wilh. Sonesson AB

Ordinarie bolagsstämma i Active Biotech AB (Active Biotech) beslutade den 10 maj 1999 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Wilh. Sonesson AB (Wilh. Sonesson) till aktieägarna i Active Biotech.

Villkor

För varje A-aktie i Active Biotech skulle erhållas en A-aktie i Wilh. Sonesson och för varje B-aktie i Active Biotech skulle erhållas en B-aktie i Wilh. Sonesson.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Wilh. Sonesson skulle vara den 10 juni 1999.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 a mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. I ett den 16 april 1999 meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ovan angiven utdelning. Bolaget har uppgett att utdelningen genomförts på sätt som angetts i ansökan om förhandsbeskedet. Det innebär således att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Wilh. Sonesson anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Active Biotech som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel i Active Biotech inklusive rätt till utdelning av aktier i Wilh. Sonesson var den 7 juni 1999, varvid lägsta betalkurs i båda aktieslagen noterades till 156 kr.

Första dag för handel med aktier i Active Biotech utan rätt till utdelning var den 8 juni 1999, varvid lägsta betalkurs i båda aktieslagen noterades till 145 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Active Biotech bör, oavsett serie, 93 procent (145 dividerat med 156) hänföras till dessa aktier och 7 procent (11 dividerat med 156) till aktier i Wilh. Sonesson.

_________________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.