Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:29

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Invik & Co AB

Vid ordinarie bolagsstämma i Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) den 21 maj 1999 beslutades att till aktieägarna dela ut aktier i Invik & Co AB (Invik). Detta skulle ske genom att aktieägarna skulle erhålla "utdelningsrätter" vilka skulle berättiga innehavarna att erhålla aktier i Invik.

Villkor

Varje aktie av serie A i Kinnevik skulle berättiga till erhållande av en utdelningsrätt av serie A i Invik och varje aktie av serie B skulle berättiga till erhållande av en (1) utdelningsrätt av serie B. För varje helt hundratal utdelningsrätter av serie A respektive B skulle erhållas en aktie i Invik av motsvarande serie. Överskjutande utdelningsrätter skulle avyttras centralt och likviden fördelas.

Avstämningsdag för erhållande av utdelningsrätter skulle vara den 27 maj 1999.

Sista dag för handel med aktier i Kinnevik med rätt till utdelning skulle vara den 21 maj 1999.

Den som den 23 juni var antecknad för hundra utdelningsrätter eller fler skulle erhålla aktier i Invik.

Allmänt

Förmån för aktieägare att i denna egenskap erhålla egendom utan vederlag är att anse som skattepliktig utdelning. Då det saknades noteringar på utdelningsrätterna när dessa var tillgängliga för lyftning, bör utdelningens beskattningsvärde bestämmas med ledning av de först noterade kurserna. Utdelningen skall normalt redovisas som inkomst av kapital.

Utdelningsrätternas anskaffningsvärde bör bestämmas på sätt framgår av nästföregående stycke.

Det har upplysts att utdelningsrätterna var tillgängliga den 29 maj 1999 och att handel påbörjades den 31 maj.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånsvärde för en utdelningsrätt i Invik

Förmånsvärdet för en utdelningsrätt av serie A i Invik bör beräknas till 5,25 kr. Förmånsvärdet för en utdelningsrätt av serie B i Invik bör beräknas till 5,35 kr.

2. Anskaffningsvärde för en utdelningsrätt i Invik

Anskaffningsvärdet för en utdelningsrätt av serie A i Invik bör beräknas till 5,25 kr.

Anskaffningsvärdet för en utdelningsrätt av serie B i Invik bör beräknas till 5,35 kr.

3. Anskaffningsvärde för en aktie i Invik

Anskaffningsvärdet för en aktie av serie A i Invik bör beräknas till 525 kr.

Anskaffningsvärdet för en aktie av serie B i Invik bör beräknas till 535 kr.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.