Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:22

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av NCC:s utdelning av aktier i Hufvudstaden AB

Bolagsstämman för NCC AB (NCC) beslutade den 15 april 1999 att till aktieägarna dela ut aktier av serie A i Hufvudstaden AB (Hufvudstaden).

Villkor

För varje aktie i NCC skulle erhållas en aktieandel av serie A i Hufvudstaden.

För 8 (åtta) aktieandelar skulle erhållas en aktie i Hufvudstaden.

Sista dag för handel i NCC-aktien inklusive rätt att erhålla aktieandelar skulle vara den 15 april 1999.

Avstämningsdag för erhållande av aktieandelar skulle vara den 20 april 1999.

Handel med aktieandelar skulle äga rum under tiden 23 april-14 maj 1999.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktie eller del av aktie i annat bolag är att likställa med utdelning. Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när denna blivit tillgänglig för lyftning.

Det har uppgetts att aktieandelarna avseende aktier i Hufvudstaden blivit tillgängliga för lyftning den 23 april 1999. Aktieandelarnas lägsta betalkurs denna dag var 2,80 kr

Egendom, som utan vederlag erhålles såsom utdelning, bör anses anskaffad till ett pris som motsvarar samma egendoms värde vid den tidpunkt egendomen blivit tillgänglig för lyftning beräknad på sätt framgår ovan.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Utdelningsvärde för en aktieandel avseende aktie i Hufvudstaden

Utdelningsvärdet för aktieandel avseende aktie i Hufvudstaden bör bestämmas med ledning av lägsta betalkurs vid den tidpunkt aktieandelen blivit tillgänglig för lyftning, dvs 2,80 kr.

2. Anskaffningsvärde för en aktieandel avseende aktie i Hufvudstaden

Varje aktieandel avseende aktie i Hufvudstaden bör anses anskaffad för 2,80 kr.

3. Anskaffningsvärde för en aktie i Hufvudstaden

Varje aktie i Hufvudstaden bör anses anskaffad för 22,40 kr (8 x 2,80).

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.