Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Aktiebolaget Custos

Aktiebolaget Custos (Custos) styrelse beslutade den 22 oktober 1998 att föreslå ordinarie bolagsstämma den 14 april 1999 att besluta om inlösen av aktier.

Inlösenbeloppet föreslogs uppgå till 210 kr per aktie.

Inlösenförfarandet påbörjades innan bolagsstämman fattat beslut om detta.

Det har upplysts att bolagsstämma den 14 april 1999 beslutat enligt styrelsens förslag.

Villkor

För varje aktie av serie A eller B skulle erhållas en (1) inlösenrätt av motsvarande aktieslag.

Fem (5) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie i samma aktieslag.

Sista dag för handel i Custos-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 26 januari 1999.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 29 januari 1999.

Handel med inlösenrätter skulle ske under perioden 5 februari-5 mars 1999.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Den 26 januari 1999 var lägsta betalkurs för aktier av såväl serie A som serie B 158 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 5 februari 1999. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätter av serie A 12,70 kr och för serie B 12,90 kr. Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 12,70 dividerat med 158 på inlösenrätter av serie A och 12,90 dividerat med 158 på inlösenrätter av serie B.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer. Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Custos bör - oavsett aktieslag - 92 procent hänföras till dessa aktier och 8 procent till inlösenrätter. Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Custos blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med åtta (8) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av fem (5) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Custos uppgår till 50 kr, övergår fyra kr (8 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 46 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av fem (5) inlösenrätter, i detta fall 20 kr (5 x 4 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 66 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 46 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.

RSV S 1999:18