Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:15

Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om taxering

Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av april månad 1999.

Riksskattenämndens anvisning RN I 1953:5.2 angående aktiebolags rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för avskrivning av sådan organisationskostnad, som omnämnes i 100 § 8 mom. i andra stycket aktiebolagslagen

Riksskattenämndens anvisning RN I 1956:1.9 angående inventering av varulager i apoteksrörelse

Riksskattenämndens uttalande RN I 1962:3.2 angående gränsdragning mellan varulager och kontraherade varor

Riksskattenämndens anvisningar RN I 1963:5.3 om verkan i beskattningshänseende av att medel, enligt arbetsmarknadsstyrelsens beslut, uttagas från konto för investering

Riksskattenämndens uttalande RN I 1964:3.4 angående beskattning av utbetalningar från Sveriges författarfond

Riksskattenämndens uttalande RN I 1965:6.1 i fråga om vissa av åkeriägare verkställda inbetalningar till individuella bilskadekonton äro att anse som avdragsgilla kostnader

Riksskattenämndens uttalande RN I 1969:3.1 om värdeminskningsavdrag i samband med skogslikvider vid lantmäteriförrättningar

Riksskattenämndens uttalande RN I 1970:6.4 om avskrivning på taxibilar, vilka enskilda taxiägare försålt till ett av dem bildat aktiebolag

______________________________________

Riksskatteverket beslutar att följande informationer fr.o.m. den 1 maj 1999 inte skall tas upp i Riksskatteverkets register över gällande författningar.

Riksskatteverkets information RSV Dt 1976:56 om beskattning m.m. av villasamfälligheter (vägföreningar), samfällda diken m.fl. samfälligheterstyper, vilka inte utgör särskilda skattesubjekt

Riksskatteverkets information RSV Dt 1982:9, RSFS 1982:18, om den skattemässiga behandlingen av vissa transaktioner som skett mellan konsumtionsföreningen Humlan och dess medlemma