Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:11

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Peak Performance AB mot aktier i Carli Gry International A/S

Styrelsen för Carli Gry International A/S (Carli Gry) beslutade den 15 mars 1998 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peak Performance AB (Peak Performance).

Villkor

För varje aktie i Peak Performance erbjöds 125 kr kontant.

För varje fyrtal aktier i Peak Performance erbjöds alternativt en aktie i Carli Gry.

Anmälan om accept skulle ske under tiden 7 maj - 15 juni 1998 såsom det slutligen bestämts.

Allmänt

Generellt sett gäller att vid byte av egendom anses avyttring föreligga. Den egendom som lämnats i byte anses avyttrad till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på avyttringsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsvärde för den egendom som erhållits.

Avyttringspriset för en aktie i Peak Performance bör således beräknas med utgångspunkt i värdet på aktierna i Carli Gry. Värderingen bör ske vid den tidpunkt det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Kan tidpunkten för bytet inte visas, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av lägsta noterade betalkurs under anmälningstiden på aktier i Carli Gry. Under denna tid förelåg noteringar på dessa aktier vid Köpenhamns fondbörs.

Medianvärdet av lägsta noterade betalkurser under anmälningstiden var 534,50 DKK.

Medianvärdet av valutakurserna (fixkurserna) DKK/SEK under anmälningstiden var denna dag 114,65.

Enligt särskild författning, lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, skall emellertid uppskov med beskattning av reavinst ske om vissa villkor är uppfyllda.

Det har upplysts att förutsättningarna är sådana att lagen skall tillämpas. Vid sådant förhållande bör emellertid ett avyttringspris fastställas. Den som så önskar kan alternativt yrka i sin deklaration att 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (strukturregeln) skall tillämpas. I sådana fall skall redovisning av reavinst eller reaförlust för aktier i Peak Performance inte ske utan anskaffningsvärdet för dessa aktier övergår till aktierna i Carli Gry.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för en aktie i Peak Performance

Varje aktie Peak Performance bör anses avyttrad för 153,20 kr (1,1465 x 534.50 : 4).

2. Anskaffningsvärde för en aktie i Carli Gry

Anskaffningsvärdet för en aktie Carli Gry bör beräknas till 612,80 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.