Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:9

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB Jacobson & Widmark (publ)

Extra bolagsstämma i AB Jacobson & Widmark (publ), nedan J&W, beslutade den 2 november 1998 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Inlösenbeloppet bestämdes till 44 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie i J&W skulle erhållas en inlösenrätt. Sex inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 10 november 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under perioden den 16 november - den 11 december 1998.

Första dag för handel med aktier i J&W exklusive inlösenrätt skulle vara den 6 november 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum på Stockholms Fondbörs under perioden den 16 november - den 8 december 1998.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknades kunna ske i april 1999.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat att inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna den sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Sista dag för handel i aktier med rätt till inlösenrätter var den 5 november 1998. Lägsta betalkurs för aktier var denna dag 41 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 16 november 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätterna 0,50 kr.

Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 0,50:41 eller 1 procent på inlösenrätten.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i J&W bör 99 procent hänföras till aktien och en (1) procent till inlösenrätten.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i J&W blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med en procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av sex inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i J&W uppgår till 50 kr, övergår 0,50 kr (en procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 49,50 kr. Till detta värde kommer värdet av sex inlösenrätter, som i detta fall blir 3 kr (6 x 0,50 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 52,50 kr (49,50 + 3). Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 49,50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.