Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:7

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik att förvärva aktier i Société Européenne de Communication S.A.(SEC)

Ordinarie bolagsstämma för Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik) beslutade den 15 maj 1998 att erbjuda Kinneviks aktieägare att med stöd av inköpsrätter förvärva aktier i Société Européenne de Communication S.A.(SEC).

Villkor

För varje aktie av serie A i Kinnevik skulle erhållas en (1) inköpsrätt serie A med rätt att förvärva en (1) röstberättigad aktie i SEC. För varje aktie av serie B i Kinnevik skulle erhållas en (1) inköpsrätt serie B. Varje helt tiotal inköpsrätter serie B skulle berättiga till förvärv av en (1) röstberättigad aktie i SEC samt nio (9) ej röstberättigade aktier i SEC. Inköpsrätter serie B som inte uppgår till helt tiotal medför rätt att förvärva motsvarande antal ej röstberättigade aktier i SEC.

Avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter skulle vara den 4 juni 1998.

Anmälan om förvärv av aktier i SEC skulle ske under tiden 17 augusti - 30 oktober 1998, såsom det slutligen bestämts.

Priset för en aktie i SEC skulle vara 1,50 kr.

Allmänt

Förmån för aktieägare att på grund av sitt innehav få förvärva aktier i annat bolag till ett pris understigande marknadsvärdet är skattepliktig under förutsättning att rättigheten uttnyttjas eller avyttras. Förmånsvärdet skall normalt redovisas som inkomst av kapital. Har erhållen inköpsrätt utnyttjats, bör förmånens värde motsvaras av inköpsrättens marknadsvärde vid tidpunkten för utnyttjandet.

Kan tidpunkten för utnyttjandet inte visas, bör förmånens värde beräknas till medianvärdet av inköpsrätternas lägsta noterade betalkurser under den tid erbjudandet kunde accepteras dvs. under perioden 17 augusti - 30 oktober 1998. Under denna tid förelåg emellertid noteringar avseende inköpsrätter endast den 17 - 18 augusti. För resterande tid fram t.o.m den 30 oktober bör värdet därför beräknas med utgångspunkt i noteringarna för aktier i SEC med avdrag för priset för aktien, 1,50 kr. Den omständigheten att det teoretiskt föreligger en viss mindre skillnad mellan inköpsrätt B och aktie av serie B i SEC får anses ligga inom ramen för schablonen.

De genom inköpsrätter förvärvade aktierna bör anses erhållna vid samma tidpunkt.

Förmånens beskattningsvärde bör anses utgöra del av anskaffningsvärdet för de erhållna aktierna vid beräkning av realisationsvinst.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Förmånens beskattningsvärde
Har inköpsrätt serie A utnyttjats för förvärv av aktie i SEC bör förmånens beskattningsvärde beräknas till 35,50 kr.

Motsvarande förmånsvärde för inköpsrätt av serie B bör beräknas till 36,50 kr.

Har erhållen inköpsrätt avyttrats, bör förmånens värde anses ha uppgått till det belopp som erhållits för inköpsrätten efter avdrag för kostnader.

2. Förvärvstidpunkt och anskaffningsvärde för en aktie i SEC
Har röstberättigad aktie i SEC (SDB A) förvärvats genom innehav av aktier av serie A i Kinnevik och har erbjudandet utnyttjats utan att anskaffningsvärdet kan visas, bör detta beräknas till 37 kr (1,50 + 35,50) per aktie. Har röstberättigad aktie i SEC (SDB A) förvärvats genom innehav av aktier av serie B i Kinnevik, bör anskaffningsvärdet beräknas till 38 kr (1,50 + 36,50).

Har ej röstberättigad aktie i SEC (SDB B) förvärvats genom att erbjudandet utnyttjats och kan anskaffningsvärdet inte visas, bör detta beräknas till 38 kr (1,50 + 36,50) per aktie.

Har aktie i SEC förvärvats genom köp av inköpsrätter, utgör köpeskillingen del av aktiens anskaffningsvärde. Detta värde kan då beräknas till summan av den för inköpsrätterna erlagda köpeskillingen och 1,50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.