Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:6

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB Custos med likvid i form av aktier i Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden

Bolagsstämma i AB Custos beslutade den 15 april 1998 att erbjuda aktieägarna inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet. Inlösenförfarandet skulle omfatta var tolfte aktie av serie A eller B i Custos. För varje aktie i Custos skulle erhållas en inlösenrätt.

Sista dag för handel i aktier som medförde rätt till inlösenrätter skulle vara den 2 mars 1998.

Avstämningsdagen för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 5 mars 1998.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum under tiden 11 - 27 mars 1998.

Anmälan om inlösen skulle ske under tiden 11 mars - 1 april 1998.

Handel med inlösenaktier skulle komma att påbörjas omkring den 27 april 1998 och enligt uppgift var sista dag för handel med inlösenaktier den 24 augusti 1998.

Inlösenlikviden för varje aktie i Custos, som anmälts till inlösen, skulle utgöras av sju (7) aktier av serie A i Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden (Hufvudstaden) (alternativ 1). Varje aktie av serie A i Custos kunde som alternativ medföra rätt till inlösenlikvid i form av två (2) aktier av serie C samt fem (5) aktier av serie A i Hufvudstaden (alternativ 2).

Allmänt

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Erhållande av inlösenrätter medför inte att inkomstbeskattning skall ske. Om inlösenrätterna avyttras separat skall vederlaget tas upp som intäkt. Anskaffningsvärdet för en inlösenrätt får inte bestämmas enligt schablonregeln i 27 § 2 mom. andra stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt. Det tidigare sammantagna anskaffningsvärdet för samtliga aktier skall fördelas mellan å ena sidan aktierna och å andra sidan inlösenrätterna. Fördelningen skall ske med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna. Dessa skall anses anskaffade för ett belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Av ovannämnda dom framgår också att aktiekapitalet inte är nedsatt förrän rättens tillstånd till nedsättningen registrerats, vilket var den 7 augusti 1998. Lägsta betalkurs för aktie av serie A i Hufvudstaden var denna dag 27 kr medan aktie av serie C inte var föremål för notering. Under sådana omständigheter bör aktierna i de olika aktieslagen ha samma värde.

Sista dag för handel i aktier i Custos med rätt till inlösenrätter var den 2 mars 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för aktier av serie A 188 kr och för aktier av serie B 186 kr. Första dag för handel med inlösenrätter var den 11 mars 1998 varvid lägsta betalkurs för inlösenrätt av serie A noterades till 1,50 kr och för serie B till 1,60 kr.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

1. Avyttringspris för aktie som inlösts enligt alternativ 1 eller 2
Varje aktie i Custos oavsett serie, bör anses avyttrad för 189 kr (7x27).

2. Fördelning av anskaffningsvärden på aktier och inlösenrätter i Custos
Av anskaffningsvärdet för aktier i Custos, oavsett serie, bör 99 procent hänföras till dessa aktier och en (1) procent till inlösenrätter.

3. Anskaffningsvärde för aktier i Hufvudstaden
Anskaffningsvärdet för en aktie i Hufvudstaden bör - oavsett serie - beräknas till 27 kr.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Custos blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med en (1) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av tolv (12) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Custos uppgår till 50 kr, övergår 0,50 kr (1 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 49,50 kr. Till detta värde kommer värdet av tolv (12) inlösenrätter, i detta fall 6 kr (12 x 0,50 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 55,50 kr. Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir 49,50 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.