Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1999:5

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Prifast AB med likvid i form av aktier i Capona AB

Prifast AB (Prifast) beslutade på extra bolagsstämma den 17 november 1998 att sätta ned bolagets aktiekapital i samband med inlösen av aktier. Inlösenförfarandet skulle föregås av en uppdelning av bolagets aktier (split), varvid varje ursprunglig aktie skulle delas upp i två aktier, varav den ena skulle berättiga till inlösen (inlösenaktien). Vederlaget vid inlösen skulle utgöras av en aktie i Capona AB (Capona).

Villkor

Sista dag för handel i Prifast-aktien inklusive rätten till inlösenaktie skulle vara den 7 december 1998.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i inlösenförfarandet skulle vara den 10 december 1998, varvid samtliga registrerade aktieägare utan särskild anmälan skulle erhålla inlösenaktier.

Handel med inlösenaktier skulle påbörjas på Stockholms Fondbörs den 14 december 1998. Handeln beräknas pågå till den dag då rättens tillstånd om nedsättningen av aktiekapitalet registrerats hos Patent- och registreringsverket, varefter inlösenaktierna skulle bytas mot aktier i Capona.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Regeringsrätten har i dom den 19 juni 1997 (RÅ 1997 ref. 43) förklarat följande. Inlösenaktie, som erhållits genom innehav av aktier, skall inte anses vara av samma slag och sort som övriga aktier. Av detta följer att det sammantagna anskaffningsvärdet för samtliga aktier omedelbart före avskiljandet skall fördelas på inlösenaktier och övriga aktier. Fördelningen skall ske med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet. Således skall inlösenaktierna anses anskaffade för ett belopp som svarar mot så stor del av de aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som inlösenaktiens värde utgör av värdet på de odelade aktierna. Anskaffningsvärdet för de aktier som inte skall lösas in minskar i motsvarande mån.

Vid sådant förhållande skall den första noteringen på inlösenaktien jämföras med noteringen på aktierna den sista dag de var föremål för handel inklusive inlösenaktien.

Sista dag för handel i aktier inklusive rätt till inlösenaktie var den 7 december 1998. Lägsta betalkurs för aktier av serie A var denna dag 84 kr.

Första dag för handel med inlösenaktier var den 14 december 1998. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenaktiena 25 kr.

Anskaffningsvärdet för varje inlösenaktie skall således utgöra tjugofem åttiofjärdedelar eller 30 procent av Prifast-aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Prifast bör 30 procent hänföras till inlösenaktien och 70 procent till kvarvarande aktie i Prifast.

_______________

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.