Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:46

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Scribona AB:s utdelning av aktier i Sifo Group AB

Bolagsstämman för Scribona AB (Scribona) beslutade den 21 april 1998 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Sifo Group AB (Sifo).

För varje aktie av serie A i Scribona skulle erhållas en (1) aktie av serie A i Sifo och för varje aktie av serie B i Scribona skulle erhållas en (1) aktie av serie B i Sifo.

Sista dag för handel i aktier i Scribona med rätt till utdelning av aktier i Sifo skulle vara den 31 augusti 1998. Avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 3 september 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. Riksskatteverket har i brevsvar den 15 september 1998 funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ifrågavarande utdelning. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Sifo anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Scribona som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i Scribona med rätt till utdelning var den 31 augusti 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A och B var 87 kr respektive 86 kr. Första dag för handel med aktier i Scribona utan rätt till utdelning var den 1 september 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A och B var 52 kr respektive 50 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A i Scribona bör 60 procent (52 dividerat med 87) hänföras till dessa aktier och 40 procent till aktier av serie A i Sifo.

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie B i Scribona bör 58 procent (50 dividerat med 86) hänföras till dessa aktier och 42 procent till aktier i Sifo.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.