Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:43

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Humlegården Fastigheter AB:s utdelning av aktier i SWECO AB

Bolagsstämman för SWECO AB beslutade den 21 april 1998 att dela ut samtliga aktier i SWECO Gruppen AB.

Det har upplysts att SWECO AB den 25 augusti 1998 namnändrades till Humlegården Fastigheter AB (Humlegården Fastigheter) samt att SWECO Gruppen AB den 24 augusti 1998 namnändrades till SWECO AB(SWECO).

För varje aktie i Humlegården Fastigheter av serie A respektive serie B skulle erhållas en (1) aktie i SWECO av serie A respektive serie B.

Avstämningsdag för utdelning av aktierna skulle vara den 17 september 1998. Sista dag för handel i aktier i Humlegården Fastigheter med rätt till utdelning av aktier i SWECO skulle vara den 14 september 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. I ett den 22 december 1997 meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ovan angiven utdelning. Bolaget har uppgett att utdelningen genomförts på sätt som angetts i ansökan om förhandsbeskedet. Det innebär således att utdelningen inte skall beskattas. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i SWECO anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Humlegården Fastigheter som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier av serie B i Humlegården Fastigheter med rätt till utdelning av aktier av serie B i SWECO var den 14 september 1998, varvid lägsta betalkurs var 94 kr. Första dag för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 15 september 1998, varvid lägsta betalkurs var 63,50 kr. Det har upplysts att för aktier av serie A i Humlegården Fastigheter förelåg inga noteringar. Mot bakgrund härav bör värderelationen mellan aktier av serie A i Humlegården Fastigheter respektive SWECO vara densamma som värderelationen mellan aktier av serie B i samma bolag.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Humlegården Fastigheter bör 68 procent (63,50 dividerat med 94) hänföras till dessa aktier och 32 procent till aktier i SWECO.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.